Language of document : ECLI:EU:F:2009:166

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

30 ноември 2009 година

Дело F-54/09

Giorgio Lebedef

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Годишен отпуск — Командироване на половин работен ден с оглед синдикално представителство — Неразрешено отсъствие — Приспадане на дни от полагаемия се годишен отпуск — Член 60 от Правилника за длъжностните лица — Явно неоснователна жалба“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Lebedef иска да се отменят решенията от 15 февруари, 1 април, 10 април, 20 май и 14 юли 2008 г., свързани с приспадането на общо 39 дни от отпуска, на който жалбоподателят има право за 2008 г.

Решение: Отхвърля жалбата като явно неоснователна. Жалбоподателят понася всички съдебни разноски.

Резюме

1.      Производство — Произнасяне с мотивирано определение — Условия

(член 76 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

2.      Длъжностни лица — Представителство — Защита на представителите на персонала

(член 1, шеста алинея от приложение II към Правилника за длъжностните лица)

1.      Общностният съд може да преценява, съобразно обстоятелствата по всяко отделно дело, дали доброто правораздаване оправдава възможността съгласно член 76 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба той да отхвърли по същество дадена явно неоснователна жалба, без предварително да се произнася по възражението за недопустимост, направено от ответника. Това важи и тогава, когато възприетият от Съда на публичната служба подход в предходно съдебно решение във връзка с жалбоподателя може да бъде приложен mutatis mutandis, servatis servandis, спрямо случая, предмет на разглеждане.

(вж. точки 45 и 46)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — 20 януари 2009 г., Klein/Комисия, F‑32/08, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точка 20, и цитираната съдебна практика; 7 юли 2009 г., Lebedef/Комисия, F‑39/08, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000

2.      Член 10 от Рамковото споразумение от 27 януари 2006 година за отношенията между Комисията и синдикалните и съсловни организации, и член 1, шеста алинея от приложение II към Правилника по същността си имат еднаква цел, а именно да защитават представителите на персонала, като тези членове по същество се различават само от гледна точка на съответния им персонален обхват. Всъщност член 1, шеста алинея от приложение II към Правилника се отнася до представителите, чиито функции са уредени в Правилника, т.е. членовете на Комитета по персонала и длъжностните лица, упълномощени от комитета да участват в дейността на орган, чиито функции са определени в Правилника, докато член 10 от Рамковото споразумение се отнася до синдикалните делегати и представители.

(вж. точка 49)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — Lebedef/Комисия, посочено по-горе