Language of document : ECLI:EU:F:2009:166

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

30. november 2009

Kohtuasi F‑54/09

Giorgio Lebedef

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Põhipuhkus – Osalise ajaga lähetus ametiühingu alase esindamise eesmärgil – Loata puudumine – Põhipuhkusest mahaarvamine – Personalieeskirjade artikkel 60 – Ilmselgelt põhjendamatu hagi

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles G. Lebedef palub tühistada 15. veebruari, 1. aprilli, 10. aprilli, 20. mai ja 14. juuli 2008. aasta otsused, mis käsitlevad 39 päeva mahaarvamist hageja puhkuseõigustest 2008. aastal.

Otsus: Jätta hagi ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Mõista kõik kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

1.      Menetlus – Põhistatud määrusega tehtud otsus – Tingimused

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 76)

2.      Ametnikud – Esindamine – Töötajate esindajate kaitse

(Personalieeskirjad, II lisa artikli 1 kuues lõik)

1.      Ühenduste kohtul on õigus iga kohtuasja asjaolusid arvestades hinnata, kas Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 76 kohaselt ilmselgelt vastuvõetamatu hagi võib korrakohase õigusemõistmise kaalutlustel sisuliselt rahuldamata jätta, ilma et eelnevalt lahendataks kostja tõstatud vastuvõetamatuse küsimus. Sellise juhtumiga on tegemist siis, kui lahendus, mille Avaliku Teenistuse Kohus varasemas hagejat puudutavas kohtuotsuses on valinud, on mutatis mutandis, servatis servandis ülekantav käesolevale kohtuasjale.

(vt punktid 45 ja 46)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 20. jaanuar 2009, kohtuasi F‑32/08: Klein vs. komisjon (EKL AT 2009, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 20 ja seal viidatud kohtupraktika; 7. juuli 2009, kohtuasi F‑39/08: Lebedef vs. komisjon (EKL AT 2009, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000)

2.      27. jaanuari 2006. aasta raamlepingu, mis käsitleb komisjoni ning ametiühingute ja kutseorganisatsioonide vahelisi suhteid, artiklil 10 ja personalieeskirjade II lisa artikli 1 kuuendal lõigul on sisuliselt sama sisu ja eesmärk, milleks on kaitsta töötajate esindajaid, ning need erinevad üksteisest sisuliselt vaid vastava isikulise kohaldamisala poolest. Personalieeskirjade II lisa artikli 1 kuuendas lõigus peetakse silmas personalieeskirjade alusel tegutsevaid esindajaid, s.o personalikomitee liikmed ja personalieeskirjade alusel loodud organitesse komitee poolt nimetatud ametnikud, samas kui raamlepingu artikkel 10 puudutab ametiühingute volitatud esindajaid.

(vt punkt 49)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: eespool viidatud kohtuasi Lebedef vs. komisjon