Language of document : ECLI:EU:F:2009:166

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

30 päivänä marraskuuta 2009

Asia F-54/09

Giorgio Lebedef

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Vuosiloma – Tilapäinen ja puoliaikainen siirtäminen henkilöstön edustajan tehtäviin – Luvaton poissaolo – Vuosilomaoikeuden vähentäminen – Henkilöstösääntöjen 60 artikla – Selvästi perusteeton kanne

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Giorgio Lebedef vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 15.2.2008, 1.4.2008, 10.4.2008, 20.5.2008 ja 14.7.2008 tehdyt päätökset, jotka kaikki koskevat yhteensä 39 päivän vähentämistä hänen vuotta 2008 koskevasta lomaoikeudestaan.

Ratkaisu: Kanne hylätään selvästi täysin perusteettomana. Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Perustellulla määräyksellä tehty päätös – Edellytykset

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 76 artikla)

2.      Virkamiehet – Edustaminen – Henkilöstön edustajien suojaaminen

(Henkilöstösääntöjen liitteessä II olevan 1 artiklan 6 kohta)

1.      Yhteisöjen tuomioistuimet voivat kunkin asian olosuhteet huomioon ottaen arvioida, voidaanko kanne hylätä hyvän oikeudenhoidon perusteella virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklan nojalla selvästi täysin perusteettomana lausumatta ensin vastaajan esittämästä oikeudenkäyntiväitteestä. Näin on silloin, kun virkamiestuomioistuimen aiemmassa tuomiossa antamaa kantajaa koskevaa ratkaisua voidaan soveltaa soveltuvin osin esillä olevaan asiaan.

(ks. 45 ja 46 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑32/08, Klein v. komissio, 20.1.2009 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 20 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) ja asia F‑39/08, Lebedef v. komissio, 7.7.2009 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000)

2.      Komission ja ammattiliittojen sekä -järjestöjen välisiä suhteita koskevan 27.1.2006 tehdyn puitesopimuksen 10 artikla ja henkilöstösääntöjen liitteessä II olevan 1 artiklan 6 kohta ovat sisällöltään pääosin samat ja niillä on sama päämäärä eli henkilöstön edustajien suojaaminen ja ne eroavat toisistaan lähinnä vain henkilöllisen soveltamisalansa osalta. Henkilöstösääntöjen liitteessä II olevan 1 artiklan 6 kohta koskee henkilöstösääntöjen mukaisia edustajia eli henkilöstökomitean jäseniä ja virkamiehiä, jotka henkilöstökomitea on nimennyt henkilöstösäännöissä tarkoitettuihin toimielimiin, kun taas puitesopimuksen 10 artikla koskee ammattiliittojen edustajia ja mandaatin saajia.

(ks. 49 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: em. asia Lebedef v. komissio