Language of document : ECLI:EU:F:2009:166

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2009 m. lapkričio 30 d.

Byla F‑54/09

Giorgio Lebedef

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Kasmetinės atostogos – Delegavimas atstovauti profesinei sąjungai ne visą darbo laiką – Neteisėtas neatvykimas į darbą – Išskaitymas iš kasmetinių atostogų – Pareigūnų tarnybos nuostatų 60 straipsnis – Akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriais G. Lebedef prašo panaikinti 2008 m. vasario 15 d., balandžio 1 d., balandžio10 d., gegužės 20 d. ir liepos 14 d. sprendimus, kuriais iš jo atostogų už 2008 metus išskaičiuotos iš viso 39 dienos.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Motyvuota nutartimi priimtas sprendimas – Sąlygos

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 76 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Atstovavimas – Darbuotojų atstovų apsauga

(Pareigūnų tarnybos nuostatų II priedo 1 straipsnio šešta pastraipa)

1.      Bendrijos teismas turi teisę konkrečiomis bylos aplinkybėmis įvertinti, ar tinkamas teisingumo vykdymas pateisina akivaizdžiai nepagrįsto ieškinio pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 76 straipsnį atmetimą iš esmės, prieš tai nepriėmus sprendimo dėl atsakovo pateikto nepriimtinumu grindžiamo prieštaravimo. Taigi taip yra tuo atveju, kai ankstesniame su ieškovu susijusiame Tarnautojų teismo sprendime priimtas sprendimas nagrinėjamai bylai taikytinas mutatis mutandis, servatis servandis.

(žr. 45 ir 46 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. sausio 20 d. Sprendimo Klein prieš Komisiją, F‑32/08, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 20 punktas ir jame nurodyta teismų praktika; 2009 m. liepos 7 d. Sprendimo Lebedef prieš Komisiją, F‑39/08, Rink.  p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000.

2.      2006 m. sausio 27 d. Pagrindų susitarimo, susijusio su santykiais tarp Komisijos ir profesinių sąjungų bei darbuotojų organizacijų, 10 straipsnio ir Pareigūnų tarnybos nuostatų II priedo 1 straipsnio šeštos pastraipos turinys ir tikslas, t. y. darbuotojų atstovų apsauga, iš esmės sutampa, nes skiriasi tik jų taikymo ratione personae sritis. Iš tikrųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų II priedo 1 straipsnio šeštoje pastraipoje nurodyti į Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytus organus paskirti atstovai, t. y. Personalo komiteto nariai ir Komiteto į pagal Tarnybos nuostatus įkurtas struktūras paskirti pareigūnai, o Pagrindų susitarimo 10 straipsnis susijęs su profesinių sąjungų atstovais ir įgaliotiniais.

(žr. 49 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: minėtas Sprendimas Lebedef prieš Komisiją.