Language of document : ECLI:EU:F:2009:166

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2009. gada 30. novembrī

Lieta F‑54/09

Giorgio Lebedef

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Ikgadējais atvaļinājums – Nepilna laika norīkojums, lai pārstāvētu arodbiedrību – Neatļauta prombūtne – Dienu atskaitīšana no ikgadējā atvaļinājuma – Civildienesta noteikumu 60. pants – Acīmredzami nepamatota prasība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru G. Lebedef lūdz atcelt 2008. gada 15. februāra, 1. aprīļa, 10. aprīļa, 20. maija un 14. jūlija lēmumus, kuri visi attiecas uz 39 dienu atskaitīšanu no viņa ikgadējā atvaļinājuma par 2008. gadu

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami juridiski nepamatotu. Prasītājs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Tiesvedība – Lēmums, kas pieņemts ar motivētu rīkojumu – Nosacījumi

(Civildienesta tiesas Reglamenta 76. pants)

2.      Ierēdņi – Pārstāvība – Personāla pārstāvju aizsardzība

(Civildienesta noteikumu II pielikuma 1. panta sestā daļa)

1.      Kopienu tiesai ir tiesības, ņemot vērā katra gadījuma apstākļus, izvērtēt, vai pareiza tiesvedība pamato acīmredzami nepamatotas prasības noraidīšanu pēc būtības atbilstoši Civildienesta tiesas Reglamenta 76. pantam, pirms tam nespriežot par atbildētāja izvirzīto iebildi par nepieņemamību. Tāpat tas ir gadījumā, kad Civildienesta tiesas pieņemtais risinājums kādā iepriekš taisītā spriedumā attiecībā uz prasītāju mutatis mutandis, servatis servandis, ir pārņemams šajā lietā.

(skat. 45. un 46. punktu)

Atsauces

Civildienesta tiesa: 2009. gada 20. janvāris, F‑32/08 Klein/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 20. punkts un tajā minētā judikatūra; 2009. gada 7. jūlijs, F‑39/08 Lebedef/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp.

2.      2006. gada 27. janvāra pamatnolīguma par attiecībām starp Komisiju un arodbiedrībām un profesionālajām organizācijām 10. pantam un Civildienesta noteikumu II pielikuma 1. panta sestajai daļai būtībā ir tāds pats saturs un mērķis, proti, personāla pārstāvju aizsardzība, un tie būtībā atšķiras tikai ar to, kurām personām tie ir piemērojami. Civildienesta noteikumu II pielikuma 1. panta sestā daļa attiecas uz Civildienesta noteikumos paredzētu pārstāvju, proti, personāla komitejas locekļu un ierēdņu, kurus komiteja ir deleģējusi darboties Civildienesta noteikumos paredzētā struktūrā, darbību, savukārt pamatnolīguma 10. pants attiecas uz arodbiedrību pārstāvjiem un pilnvarotajām personām.

(skat. 49. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: Lebedef/Komisija, minēts iepriekš.