Language of document : ECLI:EU:F:2008:159

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 2. decembra 2008

Zadeva F-131/07

Barbora Baniel-Kubinova in drugi

proti

Evropskemu parlamentu

„Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci in pomožni uslužbenci, imenovani za uradnike pripravnike – Člen 10 Priloge VII h Kadrovskim predpisom – Pravica do dnevnega nadomestila po prejetju dela nadomestila za nastanitev“

Zadeva: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero B. Baniel-Kubinova in 13 drugih uradnikov Parlamenta predlaga razglasitev ničnosti odločb Parlamenta, da se jim ne dodeli dnevno nadomestilo iz člena 10 Priloge VII h Kadrovskim predpisom.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Povračilo stroškov – Nadomestilo za nastanitev – Začasni uslužbenci

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga VII, člen 5(1); Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 24)

2.      Uradniki – Povračilo stroškov – Dnevno nadomestilo – Pogoji za dodelitev – Uradnik pripravnik, ki je prejemal nadomestilo za nastanitev kot začasni uslužbenec – Izključitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 71; Priloga VII, člena 5 in 10; Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 24(1))

1.      Zakonodajalec Skupnosti v členu 24 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev določa plačilo nadomestila za nastanitev začasnim uslužbencem na podlagi predpostavke, da se lahko začasni uslužbenci, katerih predvideno trajanje zaposlitve je vsaj eno leto, celo brez varnosti zaposlitve redno zaposlenega uradnika želijo stalno in trajno vključiti v kraju, v katerem so zaposleni. Nadomestilo za nastanitev se začasnim uslužbencem izplačuje za kritje stroškov, ki izhajajo iz prizadevanja za tako vključitev, čeprav le delno, če je predvideno trajanje zaposlitve krajše od treh let.

(Glej točko 20.)

2.      Preprosta primerjava členov 5 in 10 Priloge VII h Kadrovskim predpisom nasprotuje temu, da bi lahko oseba, ki je prejemala nadomestilo za nastanitev kot začasni uslužbenec na podlagi člena 24(1) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, nato ob imenovanju za uradnika pripravnika zahtevala pravico do dnevnega nadomestila ne glede na spremembo ureditve iz Kadrovskih predpisov. Če je dodelitev nadomestila za nastanitev odvisna od preselitve prebivališča v kraj, v katerem je zadevna oseba zaposlena, ta nato za pridobitev druge finančne ugodnosti, kot je dnevno nadomestilo, ne more utemeljeno trditi, da je njena naselitev v kraju zaposlitve začasna v nasprotju z „resničnim“ prebivališčem, ki naj bi ga imela v državi izvora.

Če je zadevna oseba za pridobitev nadomestila za nastanitev dala zapriseženo izjavo, da bi dokazala, da ima prebivališče v kraju zaposlitve, k tej izjavi pa priložila ustrezna dokazila, ima uprava iz razlogov, ki se nanašajo na zaupanje, ki mora obstajati med institucijo in njenimi uradniki, in na dobro upravno vodenje, pravico, da ne opravi ponovne presoje vprašanja prebivališča te osebe, kadar ta zaprosi za dodelitev dnevnega nadomestila.

(Glej točki 27 in 30.)