Language of document : ECLI:EU:F:2008:159

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(första avdelningen)

den 2 december 2008

Mål F-131/07

Barbora Baniel-Kubinova m.fl.

mot

Europaparlamentet

”Personalmål – Tillfälligt anställda och extraanställda som har tillsatts som provanställda tjänstemän – Artikel 10 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna – Rätt till dagtraktamente efter att ha erhållit en del av ett bosättningsbidrag”

Saken: Talan, som väckts enligt artikel 236 EG och artikel 152 EA, genom vilken Barbora Baniel-Kubinova och 13 andra tjänstemän vid parlamentet yrkar ogiltigförklaring av flera beslut genom vilka parlamentet har avslagit sökandenas ansökan om sådant dagtraktamente som avses i artikel 10 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Ersättning för utlägg – Bosättningsbidrag – Tillfälligt anställda

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VII, artikel 5.1; anställningsvillkor för övriga anställda, artikel 24)

2.      Tjänstemän – Ersättning för utlägg – Dagtraktamente – Villkor för beviljande – Provanställd som har erhållit bosättningsbidrag i egenskap av tillfälligt anställd – Saknar rätt

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 71; bilaga VII, artiklarna 5 och 10; anställningsvillkor för övriga anställda, artikel 24.1)

1.      Gemenskapslagstiftaren har i artikel 24 i anställningsvillkoren för övriga anställda föreskrivit att bosättningsbidrag ska betalas till tillfälligt anställda utifrån antagandet att tillfälligt anställda med en beräknad tjänstgöringstid på minst ett år, även utan att ha den säkerhet som en fast anställd tjänsteman har, kan önska integrera sig permanent och varaktigt på anställningsorten. Det är för att möta de utgifter som följer av att de bemödanden som en sådan integration innebär accepteras som bosättningsbidraget betalas till tillfälligt anställda, även om det bara sker till viss del i de fall den beräknade tjänstgöringstiden är mindre än tre år.

(se punkt 20)

2.      Det följer redan av en jämförelse av artiklarna 5 och 10 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna att en person som har fått bosättningsbidrag i egenskap av tillfälligt anställd därefter, vid erhållandet av provanställning, inte har rätt till dagtraktamente, oavsett om andra tjänsteföreskrifter har blivit tillämpliga. Eftersom beviljandet av bosättningsbidrag är villkorat av att den berörde flyttar sin bosättning till anställningsorten kan han nämligen inte med framgång därefter, i syfte att få en annan ekonomisk förmån, såsom dagtraktamente, hävda att hans bosättning på anställningsorten är tillfällig, i motsats till en ”verklig” bosättning i hans ursprungsland.

I den mån den berörde, i syfte att få bosättningsbidrag, avger en försäkran på heder och samvete för att styrka att han har sin bosättning på anställningsorten genom att låta denna åtföljas av bestyrkande handlingar har administrationen rätt att, av skäl som hänför sig till de förtroendeförhållanden som ska finnas mellan en institution och dess tjänstemän samt av skäl som hänför sig till en sund förvaltning, besluta att inte göra en ny prövning av frågan om den berördes bosättning när denne begär att få dagtraktamente.

(se punkterna 27 och 30)