Language of document : ECLI:EU:F:2008:171

Tarnautojų Teismo (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 11 d.

Byla F‑66/07

Charles Dubus ir Jean Leveque

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūra – Gebėjimas dirbti trečiąja kalba“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo Ch. Dubus ir J. Leveque Tarnautojų teismo prašo panaikinti 2006 m. lapkričio 17 d. Administraciniuose pranešimuose Nr. 55‑2006 paskelbtą sprendimą neįrašyti Ch. Dubus pavardės į pareigūnų, kurių pareigos paaukštintos priskiriant prie C*3 lygio per 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, sąrašą ir sprendimą neįrašyti J. Leveque pavardės į pareigūnų, kurių pareigos paaukštintos priskiriant prie B*8 lygio per tą pačią procedūrą, sąrašą, taip pat nurodyti Komisijai atlyginti dėl šių sprendimų jų patirtą žalą.

Sprendimas: Panaikinti sprendimą neįrašyti Ch. Dubus pavardės į pareigūnų, kurių pareigos paaukštintos priskiriant prie C*3 lygio per 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, sąrašą ir sprendimą neįrašyti J. Leveque pavardės į pareigūnų, kurių pareigos paaukštintos priskiriant prie B*8 lygio per tą pačią procedūrą, sąrašą. Atmesti likusius reikalavimus. Komisija padengia savo ir ieškovų bylinėjimosi išlaidas. Europos Sąjungos Taryba, įstojusi į bylą palaikyti Komisijos reikalavimų, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Sąlygos – Gebėjimo dirbti trečiąja kalba įrodymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio 2 dalis; III priedo 7 straipsnis ir XIII priedo 11 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Neribota teismo jurisdikcija

(EB 233 straipsnis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio 2 dalis ir 91 straipsnio 1 dalis)

1.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio 2 dalies redakcija, įtvirtinta priėmus Reglamentą Nr. 73/2004, iš dalies keičiantį Pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, kurioje numatyta pareigūno pareiga įrodyti savo gebėjimą dirbti trečiąja kalba iki pirmo pareigų paaukštinimo, taikoma tik įsigaliojus Bendrosioms įgyvendinimo nuostatoms, priimtoms bendru institucijų sutarimu.

Iš tiesų, kadangi pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 11 straipsnį teisės aktų leidėjas bet kokiu atveju nusprendė netaikyti šių nuostatų pareigų paaukštinimui, vykdomam iki 2006 m. gegužės 1 d., 45 straipsnio 2 dalis negali būti taikoma prieš įsigaliojant šioms Bendrosioms įgyvendinimo nuostatoms, laikantis teisės aktų leidėjo nustatytų sąlygų, t. y. reikalavimo užtikrinti, kad ši pareiga būtų vienodai taikoma įvairiose institucijose ir kad ši nauja Pareigūnų tarnybos nuostatuose įtvirtinta pareiga būtų susieta su galimybe pareigūnams mokytis trečiosios kalbos. Taigi institucija negali taikyti šio Pareigūnų tarnybos nuostatų straipsnio pagal savo pačios nustatytą tvarką.

(žr. 29–33 punktus)

2.      Tiesa, kad tam tikrais atvejais pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalį Bendrijos tarnautojų teismas gali įgyvendinti neribotą jurisdikciją, pagal kurią spręsdamas dėl pareigūno teisių ir pareigų jis turi teisę visiškai išspręsti jo nagrinėjamus piniginius ginčus. Vis dėlto, jei ieškovas pasiekė, kad sprendimas atsisakyti paaukštinti jo pareigas, būtų panaikintas, nes jo pareigų paaukštinimui negalėjo būti taikoma papildoma sąlyga mokėti trečiąją kalbą, teismas negali nurodyti atlyginti jam žalą dėl tariamo jo karjeros sulėtėjimo, atsiradusio dėl minėtos aplinkybės, nors jis ir turi reikalaujamą stažą ir didesnį balų skaičių, nei reikalingas paaukštinimui. Iš tiesų negalima atmesti, kad kitos priežastys gali kliudyti paaukštinti pareigūno pareigas atgaline data, pavyzdžiui, dėl to, jog pareigūnų, kurių pareigos gali būti paaukštintos ir kurie pasiekė paaukštinimui taikomą ribą, skaičius viršijo galimą pareigų paaukštinimą dėl biudžetinių priežasčių. Taigi taikydama EB 233 straipsnį administracija turi priimti įgyvendinimo priemones, kad laikytųsi res judicata principo, – ji turi atkurti pareigūno teises ir prireikus atkurti jo karjerą atgaline data.

(žr. 46–49 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2007 m. gruodžio 18 d. Sprendimo Weißenfels prieš Parlamentą, C‑135/06 P, Rink. p. I‑12041, 64–68 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. kovo 15 d. Sprendimo Katalagarianakis prieš Komisiją, T‑402/03, dar nepaskelbto Rinkinyje, 105 ir 106 punktai.