Language of document : ECLI:EU:F:2008:171

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (tretji senat)

z dne 11. decembra 2008

Zadeva F-66/07

Charles Dubus in Jean Leveque

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2006 – Sposobnost delati v tretjem jeziku“

Zadeva: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero C. Dubus in J. Leveque Sodišču za uslužbence predlagata, naj razglasi za nični odločbo, da se ime C. Dubusa ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2006 napredujejo v naziv C*3, in odločbo, da se ime J. Levequa ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2006 napredujejo v naziv B*8, kot sta bili objavljeni v Upravnem obvestilu št. 55-2006 z dne 17. novembra 2006, in naj Komisiji naloži, naj jima plača odškodnino za škodo, povzročeno s tema odločbama.

Odločitev: Odločba Komisije, da C. Dubusa ne uvrsti na seznam uradnikov, ki so v napredovalnem obdobju 2006 napredovali v naziv C*3, in odločba Komisije, da J. Levequa ne uvrsti na seznam uradnikov, ki so v istem obdobju napredovali v naziv B*8, se razglasita za nični. Preostali tožbeni predlogi se zavrnejo. Komisiji se naloži plačilo njenih stroškov in stroškov tožečih strank. Svet Evropske unije, intervenient v podporo predlogom Komisije, nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Napredovanje – Pogoji – Dokaz sposobnosti delati v tretjem jeziku

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 45(2); Priloga III, člen 7, in Priloga XIII, člen 11)

2.      Uradniki – Pravno sredstvo – Neomejena pristojnost

(člen 233 ES; Kadrovski predpisi za uradnike, člena 45(2) in 91(1))

1.      Člen 45(2) Kadrovskih predpisov v različici, ki izhaja iz Uredbe št. 723/2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev in določa, da mora uradnik pred prvim napredovanjem izkazati sposobnost delati v tretjem jeziku, se uporablja šele od začetka veljavnosti skupnih določb za izvajanje, ki so jih soglasno sprejele institucije.

Ker je zakonodajalec v vsakem primeru v skladu s členom 11 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom izključil uporabo člena 45(2) za napredovanja, ki so začela veljati pred 1. majem 2006, tega člena ni mogoče uporabljati pred začetkom veljavnosti navedenih skupnih določb za izvajanje pod pogoji, ki jih zahteva zakonodajalec, in sicer, da je zagotovljena enotna uporaba v različnih institucijah in da je ta nova obveznost iz Kadrovskih predpisov povezana z možnostjo uradnikov, da dostopajo do usposabljanja v tretjem jeziku. Tako institucija ne more uporabljati tega člena Kadrovskih predpisov v skladu s pravili, ki jih določi sama.

(Glej točke od 29 do 33.)

2.      Res je, da lahko Sodišče za uslužbence Skupnosti v nekaterih primerih na podlagi člena 91(1) Kadrovskih predpisov izvaja neomejeno pristojnost pri iskanju popolne rešitve sporov finančne narave, ki so mu predloženi, tako da odloči o pravicah in obveznostih uradnika. Vendar tožeča stranka, ki je dosegla razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bilo zavrnjeno njeno napredovanje, ker ji ni mogoče zakonito naložiti dodatnega pogoja, zahtevanega za napredovanje in povezanega z znanjem tretjega jezika, pred sodiščem ne more doseči odškodnine za domnevno posledično zaostalo kariero, čeprav dokaže, da ima zahtevano delovno dobo in višje število točk od zahtevanih za napredovanje. Ni namreč mogoče izključiti, da lahko napredovanju tožeče stranke z učinkom za nazaj nasprotujejo drugi premisleki, na primer dejstvo, da število uradnikov, ki lahko napredujejo in so dosegli prag za napredovanje, presega število proračunsko mogočih napredovanj. Torej mora uprava v skladu s členom 233 ES za izpolnitev pravnomočne odločbe sprejeti izvedbene ukrepe, na podlagi katerih tožeča stranka znova pridobi svoje pravice, če je primerno, z obnovitvijo njene kariere z učinkom za nazaj.

(Glej točke od 46 do 49.)

Napotitev na:

Sodišče: 18. december 2007, Weißenfels proti Parlamentu, C-135/06 P, ZOdl., str. I-12041, točke od 64 do 68;

Sodišče prve stopnje: 15. marec 2007, Katalagarianakis proti Komisiji, T-402/03, še neobjavljena v ZOdl., točki 105 in 106.