Language of document : ECLI:EU:F:2008:158

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 2. decembra 2008

Vec F‑15/07

K

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Úradníci – Choroba z povolania – Psychické obťažovanie – Návrh na náhradu“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou K v podstate navrhuje zaviazať Parlament na náhradu nemajetkovej a majetkovej ujmy, ktorú žalobkyňa údajne utrpela z dôvodu psychického obťažovania, ktorého obeťou bola pri výkone služby v rokoch 1993 až 2001

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Psychické obťažovanie – Pojem

2.      Úradníci – Psychické obťažovanie – Pojem

3.      Úradníci – Mimozmluvná zodpovednosť inštitúcií – Paušálna náhrada škody podľa služobného poriadku – Návrh na dodatočnú náhradu škody podľa všeobecného práva

(Služobný poriadok úradníkov, článok 73)

1.      Pred nadobudnutím účinnosti článku 12a služobného poriadku, ktorý bol do služobného poriadku zavedený nariadením č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok, bolo psychické obťažovanie definované ako správanie objektívne smerujúce k diskreditácií úradníka alebo úmyselnému zhoršeniu jeho pracovných podmienok.

(pozri bod 37)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 16. mája 2006, Magone/Komisia, T‑73/05, Zb. VS s. I‑A‑2‑107, II‑A‑2‑485, bod 79

2.      Samotná okolnosť, že úradníkovi boli odňaté úlohy týkajúce sa vzdelávania, ktoré vykonával, nemôže predstavovať dôkaz, že bol vystavený psychickému obťažovaniu. Rovnako tak nemôže byť za dôkaz psychického obťažovania považovaná skutočnosť, že jeho nadriadený potom, čo dostal sťažnosti na kvalitu práce dotknutého úradníka, požiadal spolupracovníka tohto úradníka, aby mu poskytol príklady chybných prác daného úradníka s cieľom preskúmať dôvodnosť týchto sťažností. Rovnako poznámky ani posúdenie, hoci negatívne, uvedené v hodnotiacej správe nemožno samé osebe považovať za dôkazy toho, že posudok bol vyhotovený s cieľom psychicky obťažovať.

(pozri body 38 a 39)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Magone/Komisia, už citovaný, bod 80

3.      V prípade úrazu alebo choroby z povolania majú úradníci na základe článku 73 služobného poriadku právo žiadať o dodatočnú náhradu plnení, ktoré im boli poskytnuté, ak je inštitúcia zodpovedná za úraz alebo chorobu z povolania podľa všeobecného práva a plnenie podľa služobného poriadku nestačí na náhradu celej utrpenej ujmy.

Aj v prípade, že úraz alebo chorobu z povolania dotknutého úradníka spôsobilo pochybenie inštitúcie, musí tento úradník preukázať, že finančná suma, ktorá mu bola vyplatená na základe článku 73 ods. 2 písm. c) služobného poriadku nestačila na náhradu nemajetkovej ujmy vzniknutej z dôvodu tohto úrazu alebo tejto choroby. Ak v tejto súvislosti daný úradník tvrdí, že poskytnutá finančná suma nahradila len následky jeho pracovnej neschopnosti do roku, v ktorom by musel odísť do dôchodku, ak by z dôvodu invalidity neodišiel do predčasného dôchodku, nemožno toto tvrdenie prijať, pretože cieľom konania podľa článku 73 služobného poriadku je poskytnúť paušálnu náhradu tak majetkovej ako aj nemajetkovej ujmy vyplývajúcej z choroby z povolania.

(pozri body 33 a 43)

Odkaz:

Súdny dvor: 8. októbra 1986, Leussink/Komisia, 169/83 a 136/84, Zb. s. I‑2801, body 10 až 14; 9. septembra 1999, Lucaccioni/Komisia, C‑257/98 P, Zb. s. I‑5251, body 19 až 22

Súd pre verejnú službu: 2. mája 2007, Giraudy/Komisia, F‑23/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, bod 198