Language of document : ECLI:EU:F:2008:165

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

11. detsember 2008

Kohtuasi F‑83/06

Arno Schell

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – Eelispunktid – Personalieeskirjade artikli 45 üldised rakendussätted

Ese:      A. Schell palub EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagis eelkõige tühistada 2004. ja 2005. aasta edutamise käigus palgaastmele B*8 edutatud ametnike nimekiri ning täiendavalt selle otsuse ettevalmistavad aktid, kuna asjaomane nimekiri ei sisalda tema nime, ning teise võimalusena tühistada otsused 2004. ja 2005. aasta edutamisel antavate eelispunktide summa määramise kohta.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Komisjoni kehtestatud edutamissüsteem – Kaebus edutatud ametnike nimekirja ja ametnikele antud eelispunktide peale – Rahuldamata jätmise otsus – Põhjendus

(Personalieeskirjad, artikli 25 teine lõik, artikkel 45 ja artikli 90 lõige 2)

Komisjoni sise‑eeskirjadega kehtestatud edutamissüsteemis, mille kohaselt edutamine viiakse läbi aktiga, mis koosneb kahest ametisse nimetava asutuse eraldiseisvast otsusest, millest esimeses esitatakse edutatud ametnike nimekiri ning teises määratakse kindlaks ametnikele antav eelispunktide summa, ei pea kumbagi otsust põhjendama. Põhjendamiskohustus on täidetud, kui ametisse nimetav asutus põhjendab nende otsuste peale personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitatud kaebuse rahuldamata jätmise otsust.

Kuna edutamine toimub valiku alusel, siis ei ole ametisse nimetav asutus kohustatud kandidaadile tema ja edutatud kandidaadi kohta läbi viidud võrdlevast hindamisest teada andma. Seetõttu piisab põhjendamiskohustuse täitmiseks, kui kaebusele antud vastuses tuuakse välja, kuidas on edutamise õiguslikke ja personalieeskirjadest tulenevaid tingimusi konkreetse ametniku olukorras kohaldatud.

(vt punktid 89 ja 91)

Viited: Euroopa Kohus: 7. veebruar 1990, kohtuasi C‑343/87: Culin vs. komisjon, (EKL 1990, lk I‑225, lk 13).

Esimese Astme Kohus: 25. veebruar 1992, kohtuasi T‑11/91: Schloh vs. nõukogu (EKL 1992, lk II‑203, punktid 73, 85 ja 86); 29. mai 1997, kohtuasi T‑6/96: Contargyris vs. nõukogu (EKL AT 1997, lk I‑A‑119 ja II‑357, punktid 147 ja 148); 14. juuni 2001, kohtuasi T‑230/99: McAuley vs. nõukogu (EKL AT 2001, lk I‑A‑127 ja II‑583, punktid 50–52); 29. november 2005, kohtuasi T‑218/02: Napoli Buzzanca vs. komisjon (EKL AT I‑A‑267 ja II‑1221, punkt 59); 19. oktoober 2006, kohtuasi T‑311/04: Buendía Sierra vs. komisjon (EKL 2006, lk II‑4137, punkt 147).