Language of document : ECLI:EU:F:2008:165

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2008. gada 11. decembrī

Lieta F‑83/06

Arno Schell

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Prioritātes punkti – Civildienesta noteikumu 45. panta VĪN

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru A. Šells [A. Schell] lūdz galvenokārt atcelt B*3 pakāpē paaugstināto ierēdņu sarakstus 2004. un 2005. gada paaugstināšanā amatā, jo šie saraksti neietver viņa uzvārdu, kā arī šos lēmumus sagatavojošos aktus un pakārtoti – atcelt lēmumus, ar kuriem ir noteikts kopējais amatā paaugstināšanas punktu skaits 2004. un 2005. gada paaugstināšanā amatā.

Nolēmums: Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Komisijas ieviestā paaugstināšanas amatā sistēma – Sūdzība par amatā paaugstināto ierēdņu sarakstu un par ierēdņiem piešķirto punktu noteikšanu – Noraidošs lēmums – Pamatojums

(Civildienesta noteikumu 25. panta otrā daļa, 45. pants un 90. panta 2. punkts)

Ar Komisijas iekšējo regulējumu izveidotajā paaugstināšanas amatā sistēmā, kurā nobeiguma aktu veido divi atsevišķi lēmumi, proti, iecēlējinstitūcijas lēmums, ar kuru tiek pieņemts amatā paaugstināto [ierēdņu] saraksts, un minētās iestādes lēmums, ar kuru tiek noteikts kopējais ierēdņiem piešķirto punktu skaits, neviens no šiem diviem lēmumiem nav jāpamato.

Pienākums norādīt pamatojumu ir izpildīts, ja iecēlējinstitūcija pamato savu lēmumu noraidīt sūdzību par minētajiem lēmumiem, kas ir iesniegta atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktam.

Šajā ziņā, tā kā paaugstināšana amatā notiek pēc izvēles, iecēlējinstitūcijai nav pienākuma atklāt noraidītajam kandidātam salīdzinošo vērtējumu, ko tā ir veikusi attiecībā uz viņu un attiecībā uz amatā paaugstināto kandidātu. Līdz ar to atbildē uz sūdzību pietiek tikai norādīt, kā ierēdņa individuālajā situācijā tika piemēroti tiesiskajā regulējumā un Civildienesta noteikumos noteiktie nosacījumi par paaugstināšanu amatā, lai pienākums norādīt pamatojumu būtu izpildīts.

(skat. 89. un 91. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1990. gada 7. februāris, C‑343/87 Culin/Komisija, Recueil, I‑225. lpp., 13. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 25. februāris, T‑11/91 Schloh/Padome, Recueil, II‑203. lpp., 73., 85. un 86. punkts; 1997. gada 29. maijs, T‑6/96 Contargyris/Padome, Recueil FP, I‑A‑119. un II‑357. lpp., 147. un 148. punkts; 2001. gada 14. jūnijs, T‑230/99 McAuley/Padome, Recueil FP, I‑A‑127. un II‑583. lpp., 50.–52. punkts; 2005. gada 29. novembris, T‑218/02 Napoli Buzzanca/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑267. un II‑1221. lpp., 59. punkts; 2006. gada 19. oktobris, T‑311/04 Buendía Sierra/Komisija, Krājums, II‑4137. lpp., 147. punkts.