Language of document : ECLI:EU:F:2008:173

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (трети състав)

11 декември 2008 година

Дело F-93/07

Beatriz Acosta Iborra и др.

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по повишаване за 2006 г. — Умения за работа с трети език“

Предмет: Жалба на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑жа Acosta Iborra и осем други длъжностни лица от Комисията искат от Съда на публичната служба по-специално да отмени решенията да не бъдат повишени в процедурата за повишаване за 2006 г.

Решение: Отменя решенията да не се повишават в процедурата за повишаване за 2006 г. жалбоподателката и девет други длъжностни лица от Комисията. Осъжда Комисията да понесе направените от нея съдебни разноски и тези на жалбоподателите. Съветът на Европейския съюз, встъпила страна в подкрепа на Комисията, понася направените от него съдебни разноски.

Резюме

1.      Производство — Жалба в първоинстанционно производство — Изисквания за форма — Непредставяне на обжалвания акт

(член 21 от Статута на Съда; член 44, параграфи 3—6 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд)

2.      Длъжностни лица — Повишаване — Условия — Показване на умения за работа с трети език

(член 45, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица; член 7 от приложение ІІІ и член 11 от приложение XIII)

1.      Когато жалбоподателят не е приложил спорното решение към жалбата си и в противоречие с член 44, параграф 6 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд секретарят не го е поканил да отстрани тази нередовност, общностният съд не може да го лиши от такава възможност за отстраняване на нередовности, като обяви жалбата за недопустима поради неспазване на условията по член 44, параграф 4 от посочения процедурен правилник.

(вж. точка 18)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — 5 ноември 2008 г., Avanzata и др./Комисия, F‑48/06, все още непубликувано в Сборника, точки 49 и 50

2.      Член 45, параграф 2 от Правилника, в редакцията му след изменението с Регламент № 723/2004 за изменение на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, който предвижда задължение за длъжностното лице преди първото си повишаване да покаже умения за работа с трети език, се прилага едва след влизане в сила на общите правила за прилагане, приети с общо споразумение между институциите.

Всъщност съгласно член 11 от приложение XIII към Правилника, тъй като общностният законодател е изключил във всички случаи прилагането на член 45, параграф 2 към повишаванията, които са влезли в сила преди 1 май 2006 г., последната разпоредба не може да се приложи преди влизане в сила на посочените общи правила за прилагане при изискваните от законодателя условия, а именно осигуряването на еднакво прилагане в различните институции и обвързването на това ново задължение, предвидено в Правилника, с възможността длъжностните лица да получат достъп до обучение по трети език. Така една институция не може да приложи този член от Правилника по ред и условия, които сама е определила.

(вж. точки 33—36)