Language of document : ECLI:EU:F:2008:173

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)

2008. gada 11. decembrī

Lieta F‑93/07

Beatriz Acosta Iborra u.c.

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2006. gada paaugstināšana amatā – Spējas strādāt trīs valodās

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru B. Akosta Ibora [B. Acosta Iborra] un deviņi citi Komisijas ierēdņi lūdz Civildienesta tiesu citstarp atcelt lēmumus nepaaugstināt viņus amatā 2006. gada paaugstināšanā amatā.

Nolēmums: Atcelt lēmumus, ar kuriem 2006. gada paaugstināšanā amatā atteikts paaugstināt amatā prasītāju un deviņus citus Komisijas ierēdņus. Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina prasītāju tiesāšanās izdevumus. Eiropas Savienības Padome, persona, kas iestājusies lietā Komisijas prasījumu atbalstam, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

1.       Tiesvedība – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Apstrīdētā akta nepievienošana

(Tiesas Statūtu 21. pants; Pirmās instances tiesas Reglamenta 44. panta 3.–6. punkts)

2.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Nosacījumi – Spēju strādāt trīs valodās pierādīšana

(Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punkts; III pielikuma 7. pants un XIII pielikuma 11. pants)

1.      Ja sekretārs pretēji Pirmās instances tiesas Reglamenta 44. panta 6. punktam prasītājam nav lūdzis savam prasības pieteikumam pievienot apstrīdēto lēmumu, lai novērstu tā nepilnības, Kopienu tiesa nevar viņam liegt šādu iespēju novērst nepilnības, atzīstot prasību par nepieņemamu sakarā ar neatbilstību minētā Reglamenta 44. panta 4. punkta prasībām.

(skat. 18. punktu)

Atsauce:

Civildienesta tiesa: 2008. gada 5. novembris, F‑48/06 Avanzata u.c./Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 49. un 50. punkts.

2.      Civildienesta noteikumu – Regulas Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, redakcijā – 45. panta 2. punkts, kurā ir paredzēts ierēdņa pienākums pirms viņa pirmās paaugstināšanas pierādīt spējas strādāt trīs valodās, ir piemērojams tikai no saskaņā ar iestāžu vienošanos pieņemtu kopīgu īstenošanas noteikumu spēkā stāšanās brīža.

Tā kā likumdevējs katrā ziņā saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 11. pantu ir izslēdzis 45. panta 2. punkta piemērošanu paaugstināšanai, kas notiek pirms 2006. gada 1. maija, šo pantu nevar piemērot, pirms nav stājušies spēkā minētie kopīgie īstenošanas noteikumi atbilstoši likumdevēja noteiktajiem nosacījumiem, proti, tiek nodrošināta to vienveidīga piemērošana dažādās iestādēs un šis jaunais Civildienesta noteikumos paredzētais pienākums tiek saistīts ar ierēdņiem nodrošinātām iespējām apgūt trešo valodu. Tāpēc iestāde nevar šo Civildienesta noteikumu pantu piemērot atbilstoši tās pašas izstrādātiem noteikumiem.

(skat. 33.–36. punktu)