Language of document : ECLI:EU:F:2008:173

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 11. decembra 2008

Vec F‑93/07

Beatriz Acosta Iborra a i.

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie za rok 2006 – Schopnosť pracovať v treťom jazyku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. B. Iborrová a deväť ďalších úradníkov Komisie navrhujú súdu najmä zrušenie rozhodnutí o ich nepovýšení v rámci povyšovania za rok 2006

Rozhodnutie: Rozhodnutia o nepovýšení žalobkyne a deviatich ďalších úradníkov Komisie v rámci povyšovania za rok 2006 sa zrušujú. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania je povinná nahradiť trovy konania žalobcov. Rada Európskej únie, vedľajší účastník konania na podporu návrhov Komisie, znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Nepredloženie napadnutého aktu

(Štatút Súdneho dvora, článok 21; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 44, odseky 3 až 6)

2.      Úradníci – Povýšenie – Podmienky – Preukázanie schopnosti pracovať v treťom jazyku

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45 ods. 2; príloha III článok 7 a príloha XIII článok 11)

1.      Pokiaľ tajomník v rozpore s článkom 44 ods. 6 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa nevyzve žalobcu, ktorý nepriložil k svojej žalobe sporné rozhodnutie, na odstránenie nedostatku žaloby, súd Spoločenstva nemôže žalobcu zbaviť možnosti odstrániť nedostatky vyhlásením žaloby za neprípustnú z dôvodu nedodržania podmienok článku 44 ods. 4 uvedeného rokovacieho poriadku.

(pozri bod 18)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 5. novembra 2008, Avanzata a i./Komisia, F‑48/06, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, body 49 a 50

2.      Článok 45 ods. 2 služobného poriadku, v znení vyplývajúcom z nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov ako aj podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorý úradníkovi stanovuje povinnosť preukázať pred jeho prvým povýšením schopnosť pracovať v treťom jazyku, sa uplatňuje až od nadobudnutia účinnosti spoločných vykonávacích ustanovení prijatých inštitúciami spoločnou dohodou.

Aj keď normotvorca podľa článku 11 prílohy XIII služobného poriadku v každom prípade vylúčil uplatnenie článku 45 ods. 2 na povýšenia účinné pred 1. májom 2006, nemožno ho uplatniť pred nadobudnutím účinnosti uvedených spoločných vykonávacích ustanovení za podmienok vyžadovaných normotvorcom, ktorými sú zabezpečenie jednotného uplatňovania v rôznych inštitúciách a spojenie tejto novej služobnej povinnosti úradníkov s možnosťou vzdelávať sa v treťom jazyku. Inštitúcia nemôže uplatniť tento článok služobného poriadku spôsobom, aký si ona sama určí.

(pozri body 33 – 36)