Language of document : ECLI:EU:F:2008:172

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 11. decembra 2008

Vec F‑92/07

Pascal Evraets

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie za rok 2006 – Schopnosť pracovať v treťom jazyku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou P. Evraets navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie nepovýšiť ho v rámci povyšovania za rok 2006

Rozhodnutie: Rozhodnutie nepovýšiť žalobcu v rámci povyšovania za rok 2006 sa zrušuje. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania žalobcu. Rada Európskej únie, vedľajší účastník konania na podporu návrhov Komisie, znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Nepredloženie napadnutého aktu

(Štatút Súdneho dvora, článok 21; Rokovací poriadku Súdu prvého stupňa, článok 44 ods. 3 až 6)

2.      Úradníci – Povýšenie – Podmienky – Preukázanie schopnosti pracovať v treťom jazyku

(Služobný poriadok, článok 45 ods. 2; príloha III článok 7 a príloha XIII článok 11)

1.      Pokiaľ tajomník v rozpore s článkom 44 ods. 6 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa nevyzve žalobcu, ktorý nepriložil k svojej žalobe sporné rozhodnutie, na odstránenie nedostatku žaloby, súd Spoločenstva nemôže žalobcu zbaviť možnosti odstrániť nedostatky vyhlásením žaloby za neprípustnú z dôvodu nedodržania podmienok článku 44 ods. 4 uvedeného rokovacieho poriadku.

(pozri bod 21)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 5. novembra 2008, Avanzata a i./Komisia, F‑48/06, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, body 49 a 50

2.      Článok 45 ods. 2 služobného poriadku, v znení vyplývajúcom z nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov ako aj podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorý úradníkovi stanovuje povinnosť preukázať pred jeho prvým povýšením schopnosť pracovať v treťom jazyku, sa uplatňuje až od nadobudnutia účinnosti spoločných vykonávacích ustanovení prijatých inštitúciami spoločnou dohodou.

Aj keď normotvorca podľa článku 11 prílohy XIII služobného poriadku v každom prípade vylúčil uplatnenie článku 45 ods. 2 na povýšenia účinné pred 1. májom 2006, nemožno ho uplatniť pred nadobudnutím účinnosti uvedených spoločných vykonávacích ustanovení za podmienok vyžadovaných normotvorcom, ktorými sú zabezpečenie jednotného uplatňovania v rôznych inštitúciách a spojenie tejto novej služobnej povinnosti úradníkov s možnosťou vzdelávať sa v treťom jazyku. Inštitúcia nemôže uplatniť tento článok služobného poriadku spôsobom, aký si ona sama určí.

(pozri body 35 – 38)