Language of document : ECLI:EU:F:2008:177

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

18 päivänä joulukuuta 2008

Asia F-14/08

X

vastaan

Euroopan parlamentti

Asian poistaminen rekisteristä – Kanteen peruuttaminen – Oikeudenkäyntikulut – Tutkittavaksi ottaminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa X vaatii virkamiestuomioistuinta yhtäältä kumoamaan työkyvyttömyyslautakunnan 22.6.2007 antaman häntä koskevan lausunnon ja parlamentin henkilöstöjohtajan 27.6.2007 tekemän päätöksen, jossa katsotaan, ettei X:ää ollut kohdannut pysyvä, täydelliseksi katsottava työkyvyttömyys, joka estää häntä hoitamasta tehtäviään, ja toisaalta palauttamaan asian työkyvyttömyyslautakunnan käsiteltäväksi, jotta tämä ratkaisi hänen tapauksensa uudelleen.

Ratkaisu: Asia F‑14/08, X vastaan parlamentti, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kolme neljäsosaa kantajan oikeudenkäyntikuluista. Kantaja vastaa neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Vastapuolen menettelyn vuoksi perusteltu kanteen peruuttaminen

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 89 artiklan 5 kohta)

2.      Virkamiehet – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Virkamiehelle vastaisen toimen käsite – Päätös, jossa virkamies todetaan työkykyiseksi ja määrätään palaaman työhönsä – Tutkittavaksi ottaminen

(Henkilöstösääntöjen 59 artiklan 4 kohta sekä 90 ja 91 artikla)

1.      Kuten virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 89 artiklan 5 kohdassa määrätään, asianosainen, joka peruuttaa kanteensa, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli sitä vaatii peruuttamista koskevissa huomautuksissaan. Kanteensa peruuttavan pyynnöstä vastapuoli velvoitetaan kuitenkin korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos se vastapuolen menettelyn vuoksi katsotaan perustelluksi. Kun virkamies on nostanut kanteen päätöksestä, jossa häntä ei katsota työkyvyttömäksi, toimielimen, joka ei ole vastannut kannetta edeltävään valitukseen neljän kuukauden määräajassa, jonka päättyminen merkitsee implisiittistä hylkäyspäätöstä, ja joka on kanteen nostamisen jälkeen suhtautunut asianomaisen henkilön tilanteeseen epäselvästi, on katsottava käyttäytymisellään vaikuttaneen siihen, että asia on saatettu tuomioistuimen käsiteltäväksi, ja se voidaan velvoittaa korvaamaan osa kantajana olevan virkamiehen oikeudenkäyntikuluista.

(ks. 6–10 kohta)

2.      Kun nimittävän viranomaisen päätös, joka seuraa työkyvyttömyyslautakunnan lausunnosta, sisältää paitsi virkamiehen työkykyä koskevan arvioinnin, joka ei sellaisenaan muuta asianomaisen henkilön aiempaa oikeusasemaa, myös määräyksen palata työhön, päätös on virkamiehelle vastainen toimi, jonka virkamies voi riitauttaa.

(ks. 14, 17 ja 19 kohta)