Language of document : ECLI:EU:F:2008:177

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 18. decembra 2008

Vec F‑14/08

X

proti

Európskemu parlamentu

„Výmaz – Späťvzatie – Trovy konania – Prípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, ktorou X navrhuje jednak zrušiť stanovisko posudkovej komisie z 22. júna 2007, ktoré sa jej týka a zrušiť rozhodnutie z 27. júna 2007, ktorým riaditeľ personálneho oddelenia Európskeho parlamentu usúdil, že nie je postihnutá úplnou a trvalou invaliditou, ktorá by jej zabraňovala vo výkone jej funkcií, ako aj postúpiť jej spis na posudkovú komisiu na nové rozhodnutie v jej prípade

Rozhodnutie: Vec F‑14/08, X/Parlament, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Parlament znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť tri štvrtiny trov konania žalobkyne. Žalobkyňa znáša štvrtinu trov konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Trovy konania – Späťvzatie odôvodnené správaním druhého účastníka konania

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 89 ods. 5)

2.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Rozhodnutie konštatujúce schopnosť úradníka pracovať a nariaďujúce mu znovu začať pracovať – Prípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, článok 59 ods. 4, články 90 a 91)

1.      Ako stanovuje článok 89 ods. 5 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý zobral svoj návrh späť, je povinný nahradiť trovy konania, ak to v tomto zmysle navrhol druhý účastník konania vo svojich pripomienkach k späťvzatiu návrhu. Na návrh účastníka konania, ktorý vzal späť svoj návrh na začatie konania, však znáša trovy konania druhý účastník konania, ak sa to zdá oprávnené vzhľadom na správanie tohto účastníka. V prípade žaloby podanej úradníkom proti rozhodnutiu, ktorým mu nebol uznaný stav invalidity, inštitúciu, ktorá neodpovedala na predchádzajúcu sťažnosť v lehote štyroch mesiacov na prijatie implicitného rozhodnutia o zamietnutí a zaujala nejasný postoj k situácii dotknutej osoby po podaní žaloby, treba považovať za prispievajúcu svojím správaním k tomu, že vec bola predložená na súd a môže byť zaviazaná na náhradu časti trov konania žalujúceho úradníka.

(pozri body 6 – 10)

2.      Pokiaľ rozhodnutie menovacieho orgánu vyplývajúce zo stanoviska posudkovej komisie obsahuje okrem posúdenia schopnosti úradníka pracovať, ktoré samé osebe nemení predchádzajúce právne postavenie dotknutej osoby, aj príkaz opäť začať pracovať, predstavuje akt spôsobujúci ujmu, ktorý môže úradník napadnúť.

(pozri body 14, 17 a 19)