Language of document : ECLI:EU:F:2008:177

SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 18. decembra 2008

Zadeva F-14/08

X

proti

Evropskemu parlamentu

„Izbris – Odstop – Stroški – Dopustnost“

Zadeva: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero X predlaga, po eni strani, razglasitev ničnosti mnenja invalidske komisije z dne 22. junija 2007, ki ga je sprejela v zvezi z njo, in odločbe direktorja osebja Parlamenta z dne 27. junija 2007, ki je menil, da ni popolni trajni invalid, kar bi ji onemogočalo opravljati delovne naloge, ter, po drugi strani, vrnitev zadeve invalidski komisiji, ki naj znova odloča o njenem primeru.

Odločitev: Zadeva F-14/08, X proti Parlamentu, se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Parlament poleg svojih stroškov nosi tri četrtine stroškov tožeče stranke. Tožeča stranka nosi četrtino svojih stroškov.

Povzetek

1.      Postopek – Stroški – Odstop, upravičen z ravnanjem druge stranke

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 89(5))

2.      Uradniki – Pravno sredstvo – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Odločba, s katero je ugotovljena zmožnost uradnika za delo in uradniku odrejena vrnitev na delo – Dopustnost

(Kadrovski predpisi za uradnike, členi 59(4), 90 in 91)

1.      Kot določa člen 89(5) Poslovnika Sodišča za uslužbence, se stranki, ki odstopi, naloži plačilo stroškov, če jih je nasprotna stranka v pisnih stališčih glede odstopa priglasila. Na predlog stranke, ki odstopi, nosi stroške nasprotna stranka, če ravnanje le-te to upravičuje. V primeru tožbe, ki jo uradnik vloži zoper odločbo, s katero se mu invalidnost ne prizna, je treba šteti, da je institucija, ki na predhodno pritožbo ni odgovorila v štirimesečnem roku za sprejetje zavrnitve na podlagi molka organa in je ravnala dvoumno v zvezi s položajem zadevne stranke po vložitvi tožbe, s svojim ravnanjem pripomogla k temu, da je bila zadeva predložena sodišču, in da se ji lahko naloži plačilo dela stroškov tožečega uradnika.

(Glej točke od 6 do 10.)

2.      Kadar odločba organa za imenovanja, ki izhaja iz mnenja invalidske komisije, poleg ocene zmožnosti uradnika za delo, ki sama po sebi ne spreminja prejšnjega pravnega položaja zadevne osebe, vsebuje tudi odredbo o vrnitvi na delo, je ta odločba akt, ki posega v položaj, ki ga uradnik lahko upravičeno izpodbija.

(Glej točke 14, 17 in 19.)