Language of document :

Talan väckt den 24 september 2010 - Fulmen mot rådet

(Mål T-439/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Fulmen (Teheran, Iran) (ombud: advokaten A. Kronshagen)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara punkt 11 avsnitt I B i bilagan till rådets förordning (EU) nr 668/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och rådets beslut av den 26 juli 2010 i den del de avser sökanden, samt

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 668/2010 om genomförande av artikel 7.2 i förordning (EG) nr 423/20071 och av rådets beslut 2010/413/GUSP2 om restriktiva åtgärder mot Iran för att förhindra kärnvapenspridning, i den del sökanden upptas i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ vars tillgångar och ekonomiska resurser ska frysas i enlighet med denna bestämmelse.

Sökanden har till stöd för sin talan gjort gällande att det angripna beslutet bör ogiltigförklaras eftersom inget relevant beslut från en behörig myndighet vid tidpunkten för dess antagande kan motivera att sökanden ska upptas i förteckningen över organisationer knutna till Irans kärnvapen- och ballistikprogram.

Sökanden har vidare gjort gällanden att dess rättssäkerhetsgarantier har åsidosatts eftersom dess rätt till försvar och en rättvis rättegång har åsidosatts, i den mån:

-    Rådet inte i tillräcklig utsträckning har motiverat sitt beslut att ta upp sökandens namn i den angripna förteckningen.

-    Rådets beslut inte har föregåtts av att sökanden har informerats om de omständigheter som legat den till last, och

-    sökanden inte har haft möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt framföra sina synpunkter.

____________

1 - Rådets genomförandeförordning (EU) nr 668/2010 av den 26 juli 2010 om genomförande av artikel 7.2 i förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 195, s. 25)

2 - Rådets beslut av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/GUSP (EUT L 195, s. 39)