Language of document : ECLI:EU:C:2009:667

C‑140/08. sz. ügy

Rakvere Lihakombinaat AS

kontra

Põllumajandusministeerium

és

Maksu‑ ja Tolliameti Ida maksu‑ ja tollikeskus

(a Tallinna Halduskohus [Észtország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Közös Vámtarifa – Kombinált Nómenklatúra – Tarifális besorolás – A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok fagyasztott darabjai, vágási melléktermékei és belsőségei – Észtország csatlakozása – Átmeneti intézkedések – Mezőgazdasági termékek – Többletkészletek – 1972/2003/EK rendelet”

Az ítélet összefoglalása

1.        Új tagállamok csatlakozása a Közösségekhez – A 2003. évi csatlakozási okmány – A Hivatalos Lapban valamely új tagállam nyelvén, amely az Európai Unió hivatalos nyelve, közzé nem tett közösségi szabályozás – A magánszemélyekkel szembeni érvényesíthetetlenség – Korlátok

(A 2003. évi csatlakozási okmány, 58. cikk)

2.        Közös Vámtarifa – Vámtarifaszámok – Kicsontozott és fagyasztott baromfi-húsdarabok

(853/2004 európai parlamenti és tanácsi rendelet, I. melléklet, 1.14. pont; 2658/87 tanácsi rendelet, I. melléklet; 1789/2003. bizottsági rendelet)

3.        Új tagállamok csatlakozása a Közösségekhez – Észtország – Mezőgazdaság – Közös piacszervezés – A mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó átmeneti intézkedések

(1972/2003 bizottsági rendelet, 4. cikk, (2) bekezdés és 230/2004 bizottsági rendelet)

4.        Új tagállamok csatlakozása a Közösségekhez – Észtország – Mezőgazdaság – Közös piacszervezés – A mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó átmeneti intézkedések

(1972/2003 bizottsági rendelet és 230/2004 bizottsági rendelet)

1.        A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány 58. cikkével ellentétes, ha az Európai Unió Hivatalos Lapjában valamely új tagállam nyelvén – jóllehet az az Európai Unió hivatalos nyelvei közé tartozik – közzé nem tett közösségi szabályozásban foglalt kötelezettségeket ezen tagállam jogalanyaival szemben érvényesítik, még ha e személyek más módon meg is ismerhették volna e szabályozást.

Mindazonáltal az a körülmény, hogy valamely közösségi rendelet nem érvényesíthető a jogalanyokkal szemben abban a tagállamban, amelynek nyelvén nem tették azt közzé, nem befolyásolja azt a tényt, hogy rendelkezései a közösségi vívmányok részét képezve a csatlakozás időpontjától kötelezőek az érintett tagállamra. Ennélfogva a valamely közösségi rendeletből eredő kötelezettségeknek eleget tevő szabályozás tagállam általi, csatlakozást megelőzően történő elfogadása kötelezettséget keletkeztet a jogalanyok számára, függetlenül attól, hogy a rendelet velük szemben nem érvényesíthető azt megelőzően, hogy azokról a jogalanyoknak lehetősége volna tudomást szerezni az Európai Unió Hivatalos Lapjának e tagállam nyelvén történő szabályos közzététele révén. Ilyen körülmények között a rendeletnek a nemzeti szabályozásban átvett rendelkezései érvényesíthetők a jogalanyokkal szemben. Mindazonáltal, amennyiben bizonyos rendelkezéseket nem vett át a nemzeti szabályozás, azokra a tagállam a jogalanyokkal szemben a rendeletnek e tagállam nyelvén történő hivatalos közzététele előtt nem hivatkozhat. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy a nemzeti jog átvette‑e a kérdéses közösségi rendelkezéseket.

(vö. 31–35. pont)

2.        Az 1789/2003 rendelettel módosított, a vám‑ és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87 rendeletet úgy kell értelmezni, hogy az olyan termékeket, amelyek a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok mechanikus csontozása révén nyert, fagyasztott, csontokról mechanikusan lefejtett húsból állnak, és amelyeket emberi fogyasztásra szánnak, a Kombinált Nómenklatúra 0207 14 10 vámtarifaalszáma alá kell sorolni. Az ilyen termékek nem tartozhatnak a 0207 14 99 vámtarifaalszám alá, mivel jellemzőik és objektív tulajdonságaik alapján nem felelnek meg az ezen vámtarifaalszám alá tartozó vágási melléktermékek és belsőségek kritériumainak, hanem a fagyasztást megelőzően pépes állagúak, amely pép a csirkecsonton található hús mechanikus lefejtésével kinyert hús‑ és izommaradékból áll, a csontokról mechanikusan lefejtett baromfihús‑darabok definíciójának megfelelően, amely az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 853/2004 rendelet I. melléklete 1.14. pontjában szerepel.

(vö. 49., 50., 53. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

3.        A 230/2004 rendelettel módosított, a mezőgazdasági termékek kereskedelme tekintetében a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében elfogadandó átmeneti intézkedésekről szóló 1972/2003 rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével nem összeegyeztethetetlen az olyan nemzeti rendelkezés, amely szerint valamely piaci szereplő többletkészletének meghatározása úgy történik, hogy a 2004. május 1‑jén ténylegesen rendelkezésre álló készletből levonják az átvihető készletet, amelyet pedig úgy határoznak meg, hogy az a korábbi négy évben május 1‑jén birtokolt készletek átlagának 1,2‑es együtthatóval képzett szorzata, amely együttható megfelel a mezőgazdasági termelés ugyanezen négyéves időszak során a szóban forgó tagállamban tapasztalt növekedése mértékének. Ezen együttható lehetővé teszi a 2000 és 2003 közötti időszak minden évében május 1‑jén rendelkezésre álló készletek átlagának naprakésszé tételét e növekedési arány fényében, és az átvihető készlet – valamint ebből következően a többletkészlet – meghatározását, amely arányosan tükrözi az érintett tagállam mezőgazdasági ágazata egészének 2000. május 1‑je és 2004. május 1‑je között tapasztalt fejlődését. Így ez az együttható hozzájárul a 2004. május 1‑jei készlet és az azt megelőző négy év május 1‑jei készleteinek átlaga közötti összehasonlítási alap létrehozásához.

Az új tagállamoknak a releváns időszakra és a rendelkezésre álló készletek átlaga kiszámításának módjára vonatkozó mérlegelési lehetősége keretében választott ilyen együttható alkalmazása nem sérti az 1972/2003 rendelet célkitűzéseit, sem az arányosság vagy az egyenlő bánásmód elvét.

(vö. 59–62., 64. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

4.        A 230/2004 rendelettel módosított, a mezőgazdasági termékek kereskedelme tekintetében a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében elfogadandó átmeneti intézkedésekről szóló 1972/2003 rendelettel nem összeegyeztethetetlen a piaci szereplő többletkészletére kirótt díj beszedése, még akkor sem, ha a piaci szereplő bizonyítani tudja, hogy a készlet 2004. május 1‑je utáni értékesítéséből nem származott haszna. A mezőgazdasági közös piac szervezésének védelmét és az új tagállamokban a bizonyos mezőgazdasági termékeknek a bővítés távlatában a területükre irányuló, mesterségesen előidézett mozgása révén történő, spekulációs célzatú készletek képzésének megelőzését szolgáló e díjat ugyanis alkalmazni kell a hivatkozott rendelet szerinti összes többletkészletre, függetlenül attól, hogy azok birtokosai a készletek értékesítésekor szert tettek‑e tényleges haszonra.

(vö. 71–74. pont és a rendelkező rész 3. pontja)