Language of document : ECLI:EU:C:2009:667

Zadeva C-140/08

Rakvere Lihakombinaat AS

proti

Põllumajandusministeerium

in

Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tallinna Halduskohus)

„Skupna carinska tarifa – Kombinirana nomenklatura – Tarifna razvrstitev – Zamrznjeni kosi ali klavnični odpadki petelinov in kokoši – Pristop Estonije – Prehodni ukrepi – Kmetijski proizvodi – Presežne zaloge – Uredba (ES) št. 1972/2003“

Povzetek sodbe

1.        Pristop novih držav članic k Skupnostma – Akt o pristopu iz leta 2003 – Neobjava predpisov Skupnosti v Uradnem listu v jeziku nove države članice, ki je uradni jezik Evropske unije – Predpisi, ki jih ni mogoče uveljavljati proti posameznikom – Meje

(Akt o pristopu iz leta 2003, člen 58)

2.        Skupna carinska tarifa – Tarifne številke – Izkoščeni in zamrznjeni kosi perutninskega mesa

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 853/2004, Priloga I, točka 1.14; Uredba Sveta št. 2658/87, Priloga I; Uredba Komisije št. 1789/2003)

3.        Pristop novih držav članic k Skupnostma – Estonija – Kmetijstvo – Skupna ureditev trgov – Prehodni ukrepi za trgovino s kmetijskimi proizvodi

(uredbi Komisije št. 1972/2003, člen 4(2), in št. 230/2004)

4.        Pristop novih držav članic k Skupnostma – Estonija – Kmetijstvo – Skupna ureditev trgov – Prehodni ukrepi za trgovino s kmetijskimi proizvodi

(uredbi Komisije št. 1972/2003 in št. 230/2004)

1.        Člen 58 Akta o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija nasprotuje temu, da bi se obveznosti, vsebovane v skupnostni ureditvi, ki v Uradnem listu Evropske unije ni bila objavljena v jeziku nove države članice, čeprav je ta jezik uradni jezik Unije, uveljavljale zoper posameznike v tej državi članici, čeprav bi se te osebe s to ureditvijo lahko seznanile drugače.

Vendar okoliščina, da uredbe Skupnosti ni mogoče uveljavljati zoper posameznike iz države članice, v jeziku katere ni bila objavljena, nikakor ne vpliva na dejstvo, da so glede na to, da je del pravnega reda Skupnosti, od pristopa njene določbe za zadevno državo članico zavezujoče. Zato če država članica pred pristopom sprejme ureditev, s katero izvede obveznosti iz uredbe Skupnosti, ustvarja obveznosti za posameznike, ne glede na to, da navedenih uredb ni mogoče uveljavljati zoper njih, preden so imeli priložnost, da se z njimi seznanijo prek redne objave v Uradnem listu Evropske unije v jeziku te države članice. V takih okoliščinah se določbe uredbe, ki so vključene v nacionalno ureditev, lahko uporabljajo zoper posameznike. Vendar če nekatere določbe z nacionalno zakonodajo niso izvedene, jih država članica ne more uveljavljati zoper posameznike, dokler uredba ni uradno objavljena v jeziku te države članice. Predložitveno sodišče mora preveriti, ali je nacionalno pravo povzelo zadevne skupnostne določbe in koliko.

(Glej točke od 31 do 35.)

2.        Uredbo Sveta št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1789/2003, je treba razlagati tako, da je treba proizvode, kakršni so ti, ki se obravnavajo v postopku v glavni stvari, ki so iz zamrznjenega mehansko izkoščenega mesa, pridobljenega z mehanskim izkoščenjem petelinov in kokoši, in namenjeni prehrani ljudi, razvrstiti pod tarifno podštevilko 0207 14 10 kombinirane nomenklature. Proizvodi, kakršni so ti, ne morejo biti razvrščeni pod tarifno podštevilko 0207 14 99, ker njihove značilnosti in objektivne lastnosti niso take kot značilnosti in lastnosti odpadkov, navedenih v tej tarifni podštevilki, ampak so proizvodi pred zamrznitvijo kaša iz koščkov mesa in tkiv, pridobljenih z mehansko obdelavo kosti, na katerih se ti držijo, skladno z opredelitvijo mehansko izkoščenega mesa iz točke 1.14 Priloge I k Uredbi št. 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora.

(Glej točke 49, 50, 53 in točko 1 izreka.)

3.        Člen 4(2) Uredbe št. 1972/2003 o prehodnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti v zvezi s trgovino s kmetijskimi proizvodi zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 230/2004, ne nasprotuje nacionalni določbi, v skladu s katero se presežne zaloge izvajalcev določijo tako, da se od dejanske zaloge na dan 1. maja 2004 odbije količina za prenos zalog, ki je opredeljena kot povprečje zalog na dan 1. maja v predhodnih štirih letih, pomnoženo s koeficientom 1,2, ki ustreza rasti kmetijske proizvodnje v zadevni državi članici v tem obdobju štirih let. Ta koeficient tako ob upoštevanju te stopnje omogoča posodabljanje povprečja zalog na dan 1. maja v letih od 2000 do 2003 in določanje količine za prenos zalog – in zato presežnih zalog – saj sorazmerno odraža razmere rasti v celotnem kmetijskem sektorju zadevne države članice med 1. majem 2000 in 1. majem 2004. Z njim se tako lahko vzpostavi podlaga za objektivno primerjavo med zalogami 1. maja 2004 in povprečjem zalog na dan 1. maja v štirih predhodnih letih.

Z izbiro takega koeficienta, ki je izbran na podlagi diskrecijske pravice, ki jo imajo nove države članice, da določijo upoštevno obdobje ali metodo izračunavanja povprečja razpoložljivih zalog, niso ogroženi cilji Uredbe št. 1972/2003 niti načelo sorazmernosti in načelo enakega obravnavanja.

(Glej točke od 59 do 62, 64 in točko 2 izreka.)

4.        Uredba št. 1972/2003 o prehodnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti v zvezi s trgovino s kmetijskimi proizvodi zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 230/2004, ne nasprotuje pobiranju dajatve na presežne zaloge izvajalca, čeprav bi ta lahko dokazal, da po 1. maju 2004 ni imel koristi od trženja teh zalog. Ta dajatev, ki je namenjena zaščiti skupnih ureditev kmetijskih trgov in preprečitvi ustvarjanja zalog s špekulacijskim namenom v novih državah članicah z umetnim pretokom nekaterih kmetijskih proizvodov na njihovo ozemlje zaradi širitve, velja za vse presežne zaloge v smislu navedene uredbe, ne glede na to, ali so imeli njihovi imetniki dejansko korist od njihovega trženja.

(Glej točke od 71 do 74 in točko 3 izreka.)