Language of document : ECLI:EU:F:2008:169

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (трети състав)

11 декември 2008 година

Дело F-148/06

Laurent Collée

срещу

Европейски парламент

„Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура за предоставяне на точки за заслуги в Европейския парламент — Съпоставяне на заслугите“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Collée иска отмяна на решението на Парламента от 9 януари 2006 г., с което за 2004 г. му се предоставят две точки за заслуги

Решение: Отменя решението на Парламента за предоставяне на 2 точки за заслуги на г‑н Collée в рамките на процедурата за повишаване за 2004 г. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част. Осъжда Парламента да заплати съдебните разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Повишаване — Съпоставяне на заслугите — Способи — Количествено оценяване на заслугите чрез предоставянето на точки

(член 45 от Правилника за длъжностите лица)

Когато в рамките на процедурата за предоставяне на точките за заслуги администрацията разполага с ограничен брой такива точки, които предоставя на длъжностните лица след съпоставяне на техните заслуги, това съпоставяне трябва да бъде извършено при условията на равнопоставеност и тези точки трябва да бъдат предоставени на най-заслужилите длъжностни лица в низходящ ред на заслугите до изчерпването на квотата от точки. Ако при така извършеното съпоставяне на заслугите се установи, че някои длъжностни лица имат еднакви заслуги, на посочените лица следва да се предостави еднакъв брой точки за заслуги. Когато броят на точките е недостатъчен, изборът между няколко длъжностни лица с еднакви заслуги трябва да бъде извършен въз основа на допълнителни критерии. В това отношение, ако обемът на отговорностите може да бъде решаващ при повишаването съгласно член 45 от Правилника, този обем следва да се оцени при съпоставяне на длъжностните лица с еднакви заслуги, а не при съпоставяне на отговорностите на длъжностното лице през различните години.

Поради това решението, с което на длъжностното лице се предоставя само определен брой точки за заслуги единствено поради това че неговите заслуги не надхвърлят тези на получилите повече точки длъжностни лица, като по този начин администрацията изисква от това длъжностно лице да работи не наравно, а повече от колегите си, нарушава член 45 от Правилника и принципа за равно третиране.

(вж. точки 38—40 и 45—47)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 19 октомври 2006 г., Buendía Sierra/Комисия, T‑311/04, Recueil, стр. II‑4137, точка 93 in fine