Language of document : ECLI:EU:F:2008:169

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

11 päivänä joulukuuta 2008

Asia F-148/06

Laurent Collée

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Ansiopisteiden jakomenettely Euroopan parlamentissa – Ansioiden vertailu

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Collée vaatii kumoamaan parlamentin 9.1.2006 tekemän päätöksen, jossa hänelle myönnetään 2 ansiopistettä vuoden 2004 ylennyskierroksella.

Ratkaisu: Parlamentin päätös myöntää Colléelle 2 ansiopistettä vuoden 2004 ylennyskierroksella kumotaan. Kanne hylätään muilta osin. Parlamentti velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Ylennys – Ansioiden vertailu – Yksityiskohtaiset menettelysäännöt – Ansioiden ilmaiseminen numeerisesti myöntämällä pisteitä

(Henkilöstösääntöjen 45 artikla)

Kun hallintoviranomaisella on ansiopisteiden myöntämismenettelyssä käytettävissään rajoitettu määrä näitä pisteitä, joita se myöntää virkamiehille heidän ansioidensa vertailun perusteella, vertailu on suoritettava yhdenvertaisesti ja pisteet on myönnettävä ansioituneimmille virkamiehille alenevassa ansiojärjestyksessä, kunnes pistekiintiö on käytetty loppuun. Jos näin suoritetussa ansioiden vertailussa todetaan, että tiettyjen virkamiesten ansiot vastaavat toisiaan, näille virkamiehille on myönnettävä sama määrä ansiopisteitä. Jos pisteet eivät riitä, valinta useiden samalla sijalla olevien välillä on tehtävä täydentävien seikkojen perusteella. Vaikka vastuullisten tehtävien taso voi henkilöstösääntöjen 45 artiklan mukaan olla ratkaiseva tekijä ylennyksen osalta, tältä osin edellytetään, että tätä tasoa arvioidaan vertailtaessa virkamiehiä, joiden ansiot ovat samat, eikä vertailtaessa virkamiehen vastuullisia tehtäviä eri vuosina.

Päätöksellä loukataan näin ollen yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja rikotaan henkilöstösääntöjen 45 artiklaa, kun siinä myönnetään virkamiehelle vain tietty määrä ansiopisteitä pelkästään siitä syystä, että hänen ansionsa eivät ylitä enemmän pisteitä saaneiden virkamiesten ansioita, koska hallintoviranomainen vaatii, että tämän virkamiehen suoritusten tason on oltava korkeampi – eikä vain sama – kuin hänen työtovereidensa suoritusten taso.

(ks. 38–40 ja 45–47 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑311/04, Buendía Sierra v. komissio, 19.10.2006 (Kok., s. II‑4137, 93 kohdan loppu)