Language of document : ECLI:EU:F:2008:169

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 11. decembra 2008

Vec F‑148/06

Laurent Collée

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Postup prideľovania bodov za zásluhy v Európskom parlamente – Porovnávacie hodnotenie zásluh“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou L. Collée navrhuje zrušiť rozhodnutie Parlamentu z 9. januára 2006, ktorým mu boli pridelené dva body za zásluhy v rámci povyšovania za rok 2004

Rozhodnutie: Rozhodnutie Parlamentu o pridelení 2 bodov za zásluhy L. Colléemu v rámci povyšovania za rok 2004 sa zrušuje. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Parlament je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Spôsoby – Kvantifikovanie zásluh pridelením bodov

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

Pokiaľ v rámci postupu prideľovania bodov za zásluhy administratíva disponuje obmedzeným počtom týchto bodov, ktoré prideľuje úradníkom na základe porovnávacieho hodnotenia ich zásluh, toto porovnanie sa musí uskutočniť na základe rovnosti a tieto body sa majú prideľovať úradníkom s najväčšími zásluhami v zostupnom poradí zásluh až do vyčerpania kvóty bodov. Ak sa pri vykonávanom porovnávaní zásluh zistí, že niektorí úradníci majú rovnocenné zásluhy, treba takým úradníkom prideliť rovnaký počet bodov za zásluhy. V prípade nedostatku bodov, výber medzi viacerými ex-aequo sa musí uskutočniť na základe dodatočných posúdení. V tejto súvislosti aj keď miera zodpovednosti môže byť rozhodujúcim prvkom pri povýšení v súlade s článkom 45 služobného poriadku, platí to iba pod podmienkou, že sa hodnotí táto miera pri porovnávaní úradníkov s rovnakými zásluhami, a nie pri porovnávaní zodpovednosti úradníka v jednotlivých rokoch.

Rozhodnutie prideliť len určitý počet bodov za zásluhy úradníkovi iba z dôvodu, že jeho zásluhy nie sú vyššie ako zásluhy úradníkov, ktorí dostali viac bodov, teda porušuje zásadu rovnosti zaobchádzania a porušuje článok 45 služobného poriadku, keďže administratíva tak vyžaduje, aby úroveň výkonov tohto úradníka bola vyššia ako úroveň jeho kolegov, a nie rovnaká.

(pozri body 38 – 40 a 45 – 47)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 19. októbra 2006, Buendía Sierra/Komisia, T‑311/04, Zb. s. II‑4137, bod 93 in fine