Language of document : ECLI:EU:F:2008:169

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(tredje avdelningen)

den 11 december 2008

Mål F-148/06

Laurent Collée

mot

Europaparlamentet

”Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Europaparlamentets förfarande för tilldelning av meritpoäng – Jämförelse av kvalifikationerna”

Saken: Talan, som väckts med stöd av artikel 236 EG och 152 EA, genom vilken Laurent Collée har yrkat ogiltigförklaring av parlamentets beslut av den 9 januari 2006 att tilldela henne två meritpoäng vid befordringsförfarandet 2004.

Avgörande: Parlamentets beslut att tilldela Laurent Collée två meritpoäng vid befordringsförfarandet 2004 ogiltigförklaras. Talan ogillas i övrigt. Parlamentet ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Tjänstemän – Befordran – Jämförelse av kvalifikationer – Förfarande – Kvantifiering av meriter genom tilldelning av poäng

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 45)

När administrationen inom ramen för förfarandet för tilldelning av meritpoäng förfogar över ett begränsat antal sådana poäng som ska fördelas mellan tjänstemännen på grundval av en jämförelse av deras kvalifikationer, ska denna jämförelse vidtas från ett jämlikhetsperspektiv och poängen ska tilldelas i första hand de mest meriterade tjänstemännen, och därefter övriga med utgångspunkt från deras kvalifikationer i fallande ordning, till dess poängen tar slut. Om det vid den sålunda vidtagna jämförelsen av kvalifikationer konstateras att vissa tjänstemän har likvärdiga kvalifikationer ska dessa tjänstemän tilldelas samma antal meritpoäng. Om antalet poäng som ska delas ut inte är tillräckligt för det, ska valet mellan flera i ex aequo-gruppen göras mot bakgrund av ytterligare överväganden. Enligt artikel 45 kan härvid tjänstmannens ansvar utgöra en avgörande omständighet vid frågan huruvida befordring ska ske. Detta gäller emellertid enbart vid jämförelse mellan olika tjänstemän med samma kvalifikationer, och inte vid en jämförelse mellan en och samma tjänstemans ansvar under olika år.

Ett beslut att tilldela en tjänsteman bara ett visst antal meritpoäng uteslutande med hänvisning till att vederbörandes kvalifikationer inte är bättre än dem som konstaterats med avseende på tjänstemän som har fått fler poäng, strider således mot principen om likabehandling av tjänstemän och mot artikel 45 i tjänsteföreskrifterna, eftersom det innebär att administrationen kräver att denna tjänstemans prestationsnivå inte bara är densamma som kollegernas, utan högre.

(se punkterna 38–40 och 45–47)

Hänvisning till:

Förstainstansrätten 19 oktober 2006, Buendía Sierra mot kommissionen, T‑311/04, REG 2006, s. II‑4137, punkt 93 in fine