Language of document : ECLI:EU:F:2008:179

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

18 päivänä joulukuuta 2008

Asia F-64/08

Bart Nijs

vastaan

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin

Henkilöstö – Virkamiehet – Työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan e alakohta – Kannekirjelmän yhteenveto kanneperusteista – Arviointimenettely – Arvioijan ja arvioinnin tarkastajan nimeäminen – Asianosaiselle vastaista toimea ei ole – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Nijs vaatii, että tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerin nimittävänä viranomaisena 27.9.2007 tekemä päätös, jossa tilintarkastustuomioistuimen käännösosaston johtaja nimetään kantajan arvioijaksi ja pääsihteeri itse arvioinnin tarkastajaksi arviointimenettelyä varten, on kumottava ja hänelle väitetysti aiheutunut henkinen kärsimys on korvattava.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite – Valmisteleva toimenpide – Arvioijan ja arvioinnin tarkastajan nimeäminen arviointimenettelyä varten

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta ja 91 artiklan 1 kohta)

Kumoamiskanteen kohteeksi kelpaavia toimia tai päätöksiä ovat ainoastaan sellaiset toimenpiteet, joilla on sitovia oikeusvaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa kantajan etuihin suoraan ja välittömästi muuttaen tämän oikeusasemaa selvästi. Silloin kun on kyse toimista tai päätöksistä, jotka tehdään monivaiheisessa menettelyssä, erityisesti sisäisen menettelyn päätteeksi, kannekelpoisia toimia ovat pääsääntöisesti ainoastaan sellaiset toimenpiteet, joissa lopullisesti vahvistetaan toimielimen kanta kyseisen menettelyn päätteeksi, kun taas menettelyn kuluessa tehdyt toimenpiteet, joilla valmistellaan lopullista päätöstä, eivät ole kannekelpoisia, mutta niiden sääntöjenmukaisuus voidaan kuitenkin riitauttaa liitännäisesti kannekelpoisiin toimiin kohdistuvan kanteen yhteydessä. Siinäkään tapauksessa, että kirjettä, jossa nimetään arvioija ja arvioinnin tarkastaja virkamiehen arviointimenettelyä varten, voitaisiin pitää ulottuvuudeltaan päätöksenä, tällainen nimeäminen on menettelyn kuluessa tehty toimenpide, jolla valmistellaan lopullista päätöstä, jossa arvioidaan henkilöstösääntöjen 43 artiklan mukaisesti asianomaisen henkilön pätevyyttä, tehokkuutta ja käytöstä viranhoidossa. Tällaisen toimenpiteen sääntöjenmukaisuus voidaan siis riitauttaa vasta lopullisesta arviointikertomuksesta nostetun kanteen yhteydessä.

(ks. 16 ja 17 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 11/64, Weighardt v. komissio, 7.4.1965 (Kok., s. 365, 383) ja asia 346/87, Bossi v. komissio, 14.2.1989 (Kok., s. 303, 23 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑32/89 ja T‑39/89, Marcopoulos v. yhteisöjen tuomioistuin, 22.6.1990 (Kok., s. II‑281, 21 ja 22 kohta) ja asia T‑358/03, Krahl v. komissio, 7.9.2005 (Kok. H., s. I‑A‑215 ja II‑993, 38 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑101/05, Grünheid v. komissio, 28.6.2006 (Kok. H., s. I‑A‑1‑55 ja II‑A‑1‑199, 33 kohta); yhdistetyt asiat F‑27/06 ja F‑75/06, Lofaro v. komissio, 24.5.2007 (57 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa, tuomiosta tehty valitus on vireillä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, asia T‑293/07 P)