Language of document : ECLI:EU:F:2008:179

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 18. decembra 2008

Vec F‑64/08

Bart Nijs

proti

Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Článok 35 ods. 1 písm. e) rokovacieho poriadku – Zhrnutie dôvodov v žalobe – Postup hodnotenia – Ustanovenie hodnotiteľa a kontrolného hodnotiteľa – Neexistencia aktu spôsobujúceho ujmu – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, ktorou B. Nijs navrhuje zrušenie rozhodnutia generálneho tajomníka Dvora audítorov z 27. septembra 2007 konajúceho ako menovací orgán, ktoré ustanovuje riaditeľa prekladov Dvora audítorov za hodnotiteľa žalobcu a generálneho tajomníka za jeho kontrolného hodnotiteľa na účely hodnotenia, ako aj návrh na náhradu údajnej nemajetkovej ujmy

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. B. Nijs je povinný nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Prípravný akt – Ustanovenie hodnotiteľa a kontrolného hodnotiteľa na účely hodnotenia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2, článok 91 ods. 1)

Akty alebo rozhodnutia, ktoré môžu byť predmetom žaloby o neplatnosť, sú len akty so záväznými právnymi účinkami, ktoré môžu priamo a bezprostredne ovplyvniť záujmy žalobcu tým, že podstatným spôsobom menia jeho právne postavenie. Pokiaľ ide o akty alebo rozhodnutia, ktoré sú prijímané v niekoľkých fázach, v zásade sú napadnuteľnými aktmi iba také opatrenia, ktoré vyjadrujú konečné stanovisko inštitúcie na konci tohto konania s vylúčením prechodných opatrení, ktorých cieľom je príprava konečného rozhodnutia, zákonnosť prechodných opatrení môže byť účinne spochybnená v rámci žaloby smerujúcej proti napadnuteľným aktom. Aj za predpokladu, že by bolo možné uznať, že list, ktorým bol na účely hodnotenia ustanovený hodnotiteľ a kontrolný hodnotiteľ, má dosah rozhodnutia, také ustanovenie predstavuje dočasné opatrenie, ktorého cieľom je príprava konečného rozhodnutia týkajúceho sa posúdenia spôsobilosti, výkonnosti a správania sa dotknutej osoby v službe na základe článku 43 služobného poriadku. Správnosť takého opatrenia je teda možné spochybniť iba pri žalobe namierenej proti konečnej hodnotiacej správe.

(pozri body 16 a 17)

Odkaz na:

Súdny dvor: 7. apríla 1965, Weighardt/Komisia, 11/64, Zb. s. 365, 383; 14. februára 1989, Bossi/Komisia, 346/87, Zb. s. 303, bod 23

Súd prvého stupňa: 22. júna 1990, Marcopoulos/Súdny dvor, T‑32/89 a T‑39/89, Zb. s. II‑281, body 21 a 22; 7. septembra 2005, Krahl/Komisia, T‑358/03, Zb. VS s. I‑A‑215, II‑993, bod 38

Súd pre verejnú službu: 28. júna 2006, Grünheid/Komisia, F‑101/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑55, II‑A‑1‑199, bod 33; 24. mája 2007, Lofaro/Komisia, F‑27/06 a F‑75/06, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 57, ktorý je predmetom odvolania na Súde prvého stupňa, vec T‑293/07 P