Language of document : ECLI:EU:F:2008:179

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(andra avdelningen)

den 18 december 2008

Mål F-64/08

Bart Nijs

mot

Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

”Personalmål – Tjänstemän – Artikel 35.1 e i rättegångsreglerna – Kortfattad framställning av grunderna för talan – Betygsförfarande – Utnämning av en utvärderare och en kontrollutvärderare – Avsaknad av rättsakt som går någon emot – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken: Talan väckt av Bart Nijs med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA med yrkande om ogiltigförklaring av generalsekreteraren vid revisionsrättens beslut av den 27 september 2007, att i egenskap av tillsättningsmyndighet utse direktören för översättningsavdelningen vid revisionsrätten som sökandens utvärderare och att själv utse sig till kontrollutvärderare vid betygsförfarandet, samt om ersättning för den ideella skada som sökanden påstås ha lidit.

Avgörande: Talan avvisas då det är uppenbart att den inte kan tas upp till sakprövning. Bart Nijs ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Förberedande rättsakt – Utnämning av en utvärderare och en kontrollutvärderare till utvärderingsförfarandet

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90.2 och 91.1)

Endast åtgärder som har tvingande rättsverkningar som direkt och omedelbart kan påverka sökandens intressen genom att väsentligt förändra dennes rättsliga ställning utgör rättsakter eller beslut som kan bli föremål för en talan om ogiltigförklaring. När det rör sig om rättsakter eller beslut som utarbetas stegvis, i synnerhet enligt ett internt förfarande, utgör i princip endast de åtgärder som slutgiltigt fastslår institutionens ståndpunkt efter förfarandet en rättsakt som kan angripas, och inte mellankommande åtgärder vars syfte är att förbereda det slutliga beslutet. De mellankommande åtgärdernas rättsenlighet kan emellertid bestridas, som ett led i talan, i samband med att talan väcks mot de angripna rättsakterna. Även om det antogs att en skrivelse om utnämnande av en utvärderare och en kontrollutvärderare vid en tjänstemans betygsförfarande kan anses ha karaktären av ett beslut, utgör emellertid ett sådant utnämnande en mellankommande åtgärd vars syfte är att förbereda det slutliga beslutet avseende utvärderingen av den berörda partens kompetens, kapacitet och beteende i tjänsten, med tillämpning av artikel 43 i tjänsteföreskrifterna. Rättsenligheten av en sådan åtgärd kan endast bestridas i samband med att talan väcks mot den slutliga utvärderingsrapporten.

(se punkterna 16 och 17)

Hänvisning till

Domstolen 7 april 1965, 11/64, Weighardt mot kommissionen, REG 1965, s. 365, s. 383; 14 februari 1989, 346/87, Bossi mot kommissionen, REG 1989, s. 303, punkt 23

Förstainstansrätten 22 juni 1990, T‑32/89 och T‑39/89 Marcopoulos mot domstolen, REG 1990, s. II‑281, punkterna 21 och 22; 7 september 2005, T‑358/03, Krahl mot kommissionen, REGP 2005, s. I‑A‑215 och II‑993, punkt 38

Personaldomstolen 28 juni 2006, F-101/05, Grünheid mot kommissionen, REGP 2006, s. I‑A‑1‑55 och II‑A‑1‑199, punkt 33; 24 maj 2007, F-27/06 och F-75/06, Lofaro mot kommissionen, REGP 2007, s. I‑A-000 och II‑000, punkt 57, som har överklagats till förstainstanrätten, där det nu är anhängigt som mål T‑293/07 P