Language of document : ECLI:EU:F:2008:168

PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

11. december 2008

Sag F-136/06

Enzo Reali

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – kontraktansatte – ansættelse – indplacering i lønklasse – faglig erfaring – eksamensbevis – ligeværdighed«

Angående: Søgsmål indgivet i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Enzo Reali i det væsentlige har nedlagt påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at indplacere ham i lønklasse 14, løntrin 1, i ansættelsesgruppe IV, således som det fremgår af hans ansættelseskontrakt som kontraktansat.

Udfald: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – kontraktansatte – ansættelse – krav om uddannelse på universitetsniveau – begrebet eksamensbevis på universitetsniveau

[Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 82, stk. 2, litra c), nr. i)]

2.      Tjenestemænd – ansættelse – indplacering i lønklasse – krav om uddannelse på universitetsniveau – sammenligning af de eksamensbeviser og faglige autorisationer, der udstedes i de forskellige medlemsstater

(Rådets direktiv 89/48)

1.      I mangel af bestemmelser med modsat indhold må det lægges til grund, at kravet i artikel 82, stk. 2, litra c), nr. i), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte om, at ansættelse forudsætter et eksamensbevis for afsluttede universitetsstudier, nødvendigvis må forstås i den betydning, udtrykket har i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor ansøgeren har fulgt de studier, han påberåber sig.

(jf. præmis 34)

Henvisning til:

Domstolen, 13. juli 1989, sag 108/88, Jaenicke Cendoya mod Kommissionen, Sml. s. 2711, præmis 14.

Retten, 7. februar 1991, sag T-2/90, Ferreira de Freitas mod Kommissionen, Sml. II, s. 103, præmis 32, og 3. marts 1994, sag T-82/92, Cortes Jimenez m.fl. mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 69, og II, s. 237, præmis 34.

2.      Den harmonisering, der er foretaget ved direktiv 89/48 om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års varighed, har ikke til virkning at begrænse det skøn, som en institution råder over ved sammenligningen af den respektive værdi af eksamensbeviser i forbindelse med institutionens ansættelsespolitik. Inden for rammerne af ordningen i direktiv 89/48 foretages sammenligningen af eksamensbeviserne med henblik på at få adgang til visse regulerede erhverv i de forskellige medlemsstater. En sådan vurdering må ikke forveksles med den komplekse bedømmelse af den respektive universitetsmæssige værdi af de kvalifikationsbeviser, der opnås i de forskellige medlemsstater, med henblik på at afgøre den lønklasse, der er forbundet med en stilling i en af De Europæiske Fællesskabers institutioner.

(jf. præmis 85)

Henvisning til:

Retten, 9. december 1999, sag T-299/97, Alonso Morales mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 249, og II, s. 1227, præmis 35 og 36, og 11.maj 2005, sag T-25/03, De Stefano mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 125, og II, s. 573, præmis 53.