Language of document : ECLI:EU:F:2008:168

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

11. detsember 2008

Kohtuasi F‑136/06

Enzo Reali

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – Palgaastmele määramine – Töökogemus – Diplom – Võrdväärsus

Ese:      E. Reali palub EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagis sisuliselt tühistada teenistusse võtmist reguleerivaid lepinguid sõlmima volitatud asutuse otsuse, millega määrati ta tegevusüksuses IV palgaastmele 14 ja ‑järku 1, mis tuleneb tema kui lepingulise töötaja töölepingust.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – Ülikoolidiplomite nõue – Ülikoolidiplomi mõiste

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikli 82 lõike 2 punkti c alapunkt i)

2.      Ametnikud – Töölevõtmine – Palgaastmele määramine – Ülikoolidiplomite nõue – Erinevates liikmesriikides väljastatud diplomite ja kutsekvalifikatsioonide võrdlus

(Nõukogu direktiiv 89/48)

1.      Vastupidise sätte puudumisel tuleb leida, et ülikoolidiplomi omamise nõue, mis tuleneb muude teenistujate teenistustingimuste artikli 82 lõike 2 punkti c alapunktist i, peab tingimata vastama selle liikmesriigi seadusandluses kõnealusele mõistele antud tähendusele, kus asjaomane kandidaat vastavad õpingud läbis.

(vt punkt 34)

Viited:

Euroopa Kohus: 13. juuli 1989, kohtuasi 108/88: Jaenicke Cendoya vs. komisjon (EKL 1988, lk 2711, punkt 14).

Esimese Astme Kohus: 7. veebruar 1991, kohtuasi T‑2/90: Ferreira de Freitas vs. komisjon (EKL 1991, lk II‑103, punkt 32); 3. märts 1994, kohtuasi T‑82/92: Cortes Jimenez jt vs. komisjon (EKL AT 1992, lk I‑A‑69 ja II‑237, punkt 34).

2.      Nõukogu direktiiviga 89/48 vähemalt kolmeaastase kutseõppe läbimisel antavate kõrgharidusdiplomite tunnustamise üldsüsteemi kohta kehtestamisega läbiviidud ühtlustamise tulemusel ei piirata institutsiooni kaalutlusõigust võrrelda erinevate diplomite vastavat väärtust töölevõtupoliitika raames. Direktiivi 89/48 süsteemis võrreldakse diplomeid selleks, et anda juurdepääs teatavatele eri liikmesriikides reguleeritud tegevustele. Nimetatud hinnangut ei tohiks ajada segi eri liikmesriikides omandatud kõrghariduskraadide väärtuse keerulise hindamisega selle kindaks tegemiseks, milline palgaaste tuleks teatavale Euroopa ühenduste institutsioonides pakutavale töökohale omistada.

(vt punkt 85)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 9. detsember 1999, kohtuasi T‑299/97: Alonso Morales vs. komisjon (EKL AT 1999, lk I‑A‑249 ja II‑1227, punktid 35 ja 36); 11. mai 2005, kohtuasi T‑25/03: De Stefano vs. komisjon (EKL AT I‑A‑125 ja II‑573, punkt 53).