Language of document : ECLI:EU:F:2008:168

Tarnautojų Teismo (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 11 d.

Byla F‑136/06

Enzo Reali

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Sutartininkai – Įdarbinimas – Priskyrimas prie lygio – Profesinė patirtis – Diplomas – Lygiavertiškumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo E. Reali iš esmės prašo panaikinti sudaryti darbo sutartis įgaliotos tarnybos sprendimą priskirti jį prie IV pareigų grupės 14 lygio 1 pakopos, kaip tai matyti iš jo, kaip sutartininko, darbo sutarties.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Sutartininkai – Įdarbinimas – Universiteto diplomų reikalavimas – Universiteto diplomo sąvoka

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 82 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis)

2.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Priskyrimas prie lygio – Universiteto diplomų reikalavimas – Skirtingose valstybėse narėse išduotų diplomų ir profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų palyginimas

(Tarybos direktyva 89/48)

1.      Jei jokioje nuostatoje nenumatyta kitaip, reikia manyti, kad reikalavimas turėti universiteto diplomą, kuris išplaukia iš Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 82 straipsnio 2 dalies c punkto i papunkčio, turi būtinai atitikti tą reikšmę, kuri šiai formuluotei suteikiama pačios valstybės narės, kurioje kandidatas atliko studijas, kuriomis jis remiasi, teisės aktuose.

(žr. 34 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1989 m. liepos 13 d. Sprendimo Jaenicke Cendoya prieš Komisiją, 108/88, Rink. p. 2711, 14 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1991 m. vasario 7 d. Sprendimo Ferreira de Freitas prieš Komisiją, T‑2/90, Rink. p. II‑103, 32 punktas; 1994 m. kovo 3 d. Sprendimo Cortes Jimenez ir kt. prieš Komisiją, T‑82/92, Rink. VT p. I‑A‑69 ir II‑237, 34 punktas.

2.      Direktyva 89/48 dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų, išduotų po bent trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo sistemos atliktu suderinimu nebuvo apribota diskrecija, kurią institucija turi savo įdarbinimo politikos įgyvendinimo srityje, lygindama atitinkamą diplomų vertę. Direktyvos 89/48 nustatytoje sistemoje diplomų palyginimas atliekamas siekiant leisti užsiimti tam tikra įvairiose valstybėse narėse reglamentuojama veikla. Toks vertinimas neturi būti painiojamas su kompleksiniu skirtingose valstybėse narėse gautų diplomų akademinės vertės vertinimu siekiant nustatyti lygį, prie kurio priskirta darbo vieta Europos Bendrijų institucijoje.

(žr. 85 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1999 m. gruodžio 9 d. Sprendimo Alonso Morales prieš Komisiją, T‑299/97, Rink. VT p. I‑A‑249 ir II‑1227, 35 ir 36 punktai; 2005 m. gegužės 11 d. Sprendimo De Stefano prieš Komisiją, T‑25/03, Rink. VT p. I‑A‑125 ir II‑573, 53 punktas.