Language of document : ECLI:EU:F:2008:168

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ (druga izba)

z dnia 11 grudnia 2008 r.

Sprawa F‑136/06

Enzo Reali

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Personel kontraktowy – Zatrudnienie – Zaszeregowanie do grupy – Doświadczenie zawodowe – Dyplom – Równoważność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której E. Reali żąda zasadniczo stwierdzenia nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów w sprawie zaszeregowania go do grupy 14, stopień 1 grupy funkcyjnej IV, wynikającej z jego umowy zatrudnienia w charakterze członka personelu kontraktowego.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Personel kontraktowy – Zatrudnienie – Wymóg posiadania dyplomu szkoły wyższej – Pojęcie dyplomu szkoły wyższej

(warunki zatrudnienia innych pracowników, art. 82 ust. 2 lit. c), ppkt (i))

2.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Zaszeregowanie do grupy – Wymóg posiadania dyplomu szkoły wyższej – Porównanie dyplomów i uprawnień do wykonywania zawodu wydanych w różnych państwach członkowskich

(dyrektywa Rady 89/48)

1.      W braku odmiennych przepisów uznać należy, że wynikający z przepisów art. 82 ust. 2 lit. c) ppkt (i) warunków zatrudnienia innych pracowników wymóg posiadania dyplomu szkoły wyższej musi być odczytywany tak, jak rozumiane jest to wyrażenie zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym kandydat odbył studia, których dyplomem się legitymuje.

(zob. pkt 34)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 108/88 Jaenicke Cendoya przeciwko Komisji, 13 lipca 1989 r., Rec. s. 2711, pkt 14

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑2/90 Ferreira de Freitas przeciwko Komisji, 7 lutego 1991 r., Rec. s. II‑103, pkt 32; sprawa T‑82/92 Cortes Jimenez i in. przeciwko Komisji, 3 marca 1994 r., RecFP s. I‑A‑69, II‑237, pkt 34

2.      Harmonizacja dokonana na podstawie dyrektywy 89/48 w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego, trwających co najmniej trzy lata nie skutkuje ograniczeniem uznania, jakim dysponuje instytucja przy porównywaniu wartości poszczególnych dyplomów w ramach swojej polityki naboru. W systemie ustanowionym przez dyrektywę 89/48 porównanie dyplomów odbywa się do celów udzielenia dostępu do określonych rodzajów działalności regulowanej w poszczególnych państwach członkowskich. Oceny tej nie należy mylić ze złożoną oceną uniwersyteckiej wartości świadectw posiadanych kwalifikacji, uzyskanych w różnych państwach członkowskich, dokonywaną dla potrzeb ustalenia grupy zaszeregowania przypisanej danemu stanowisku w strukturach jednej z instytucji Wspólnot Europejskich.

(zob. pkt 85)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑299/97 Alonso Morales przeciwko Komisji, 9 grudnia 1999 r., RecFP s. I‑A‑249, II‑1227, pkt 35, 36; sprawa T‑25/03 De Stefano przeciwko Komisji, 11 maja 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑125, II‑573, pkt 53