Language of document : ECLI:EU:F:2008:168

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 11. decembra 2008

Vec F‑136/06

Enzo Reali

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Prijímanie – Zaradenie do platovej triedy – Odborná prax – Diplom – Rovnocennosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou E. Reali navrhuje zrušiť rozhodnutie orgánu oprávneného na uzatvorenie pracovnej zmluvy o jeho zaradení do platovej triedy 14 platového stupňa 1 v rámci funkčnej skupiny IV, ako vyplýva z jeho pracovnej zmluvy zmluvného zamestnanca

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Prijímanie – Požiadavka vysokoškolských diplomov – Pojem vysokoškolský diplom

[Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 82 ods. 2 písm. c) bod i)]

2.      Úradníci – Prijímanie – Zaradenie do platovej triedy – Požiadavka vysokoškolských diplomov – Porovnanie diplomov a oprávnení na výkon činnosti vydaných v rôznych členských štátoch

(Smernica Rady 89/48)

1.      V prípade, že nie je uvedené inak, treba požiadavku mať vysokoškolský diplom, ktorá vyplýva z ustanovenia článku 82 ods. 2 písm. c) bodu i) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov vykladať v takom zmysle, aký dáva tomuto výrazu vlastná vnútroštátna právna úprava členského štátu, v ktorom uchádzač ukončil svoje štúdium, na ktoré sa odvoláva.

(pozri bod 34)

Odkaz:

Súdny dvor: 13. júla 1989, Jaenicke Cendoya/Komisia, 108/88, Zb. s. 2711, bod 14

Súd prvého stupňa: 7. februára 1991, Ferreira de Freitas/Komisia, T‑2/90, Zb. s. II‑103, bod 32; 3. marca 1994, Cortes Jimenez a i./Komisia, T‑82/92, Zb. VS s. I‑A‑69, II‑237, bod 34

2.      Harmonizácia uskutočnená smernicou 89/48 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov sa nemôže považovať za harmonizáciu, ktorej dôsledkom je obmedzenie miery voľnej úvahy, ktorú má inštitúcia pri porovnávaní hodnoty diplomov v rámci prijímania zamestnancov. V systéme tejto smernice sa totiž porovnávanie diplomov uskutočňuje na účely prístupu k určitým regulovaným činnostiam v rôznych členských štátoch. Toto posúdenie nemožno zamieňať s komplexným posúdením vysokoškolskej hodnoty kvalifikácií nadobudnutých v rôznych členských štátoch na účely určenia príslušného platového stupňa pracovného miesta v inštitúcii Európskych spoločenstiev.

(pozri bod 85)

Odkaz na:

Súd prvého stupňa: 9. decembra 1999, Alonso Morales/Komisia, T‑299/97, Zb. VS s. I‑A‑249, II‑1227, body 35 a 36; 11. mája 2005, De Stefano/Komisia, T‑25/03, Zb. VS s. I‑A‑125, II‑573, bod 53