Language of document : ECLI:EU:F:2008:168

PERSONALDOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 11 december 2008

Mål F-136/06

Enzo Reali

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Kontraktsanställda – Rekrytering – Placering i lönegrad – Yrkeserfarenhet – Examensbevis – Likvärdighet”

Saken: Talan väckt av Enzo Reali med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA med yrkande om ogiltigförklaring det beslut som myndigheten med befogenhet att sluta anställningsavtal fattade om att placera Enzo Reali i lönegrad 14, löneklass 1 i tjänstegrupp IV, sådant det framgår av hans avtal om anställning som kontraktsanställd.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera part ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Kontraktsanställd – Rekrytering – Krav på examensbevis från universitet – Begreppet examensbevis från universitet

(Anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 82.2 c), i))

2.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad – Krav på examensbevis från universitet – Jämförelse av examensbevis och yrkesbehörighet som utfärdats i de olika medlemsstaterna

(Rådets direktiv 89/48)

1.      Om inget annat föreskrivs ska ett krav på innehav av ett examensbevis från ett universitet som uppställs i artikel 82.2 c) i) i anställningsvillkoren för övriga anställda även omfatta den innebörd som detta uttryck tillmäts i lagstiftningen i den medlemsstat där sökanden har bedrivit de studier som åberopas.

(se punkt 34)

Hänvisning till

Domstolen: 13 juli 1989, Jaenicke Cendoya mot kommissionen, 108/88, REG 1989, s. 2711, punkt 14

Förstainstansrätten: 7 februari 1991, Ferreira de Freitas mot kommissionen, T‑2/90, REG 1991, s. II‑103, punkt 32; 3 mars 1994, Cortes Jimenez m.fl. mot kommissionen, T‑82/92, REGP 1994, s. I‑A‑69 och II‑237, punkt 34

2.       Den harmonisering som genomförts genom direktiv 89/48 om en allmän ordning för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier medför inte någon begränsning av det utrymme för skönsmässig bedömning som en institution har när den jämför respektive examensbevis värde inom ramen för sin rekryteringspolicy. Enligt systemet i direktiv 89/48 sker jämförelsen av examensbevisen i syfte att ge tillträde till vissa reglerade verksamheter i de olika medlemsstaterna. Denna bedömning ska inte förväxlas med den invecklade bedömning av det akademiska värdet av respektive merit som uppnåtts i medlemsstaterna i syfte att fastställa lönegraden för en anställning inom en av Europeiska gemenskapernas institutioner.

(se punkt 85)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 9 december 1999, Alonso Morales mot kommissionen, T‑299/97, REGP 1999, s. I‑A‑249 och II‑1227, punkterna 35 och 36; 11 maj 2005, De Stefano mot kommissionen, T‑25/03, REGP 2005, s. I‑A‑125 och II‑573, punkt 53