Language of document : ECLI:EU:F:2008:162

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

2008. gada 9. decembrī

Lieta F‑106/05

T

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Slimības atvaļinājums – Slimības atvaļinājuma atskaitīšana no ikgadējā atvaļinājuma – Darba samaksas zaudēšana – Lūgums pārcelt ikgadējo atvaļinājumu – Nepieņemamība – Prasība par zaudējumu atlīdzību

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru T būtībā lūdz, pirmkārt, atcelt Komisijas lēmumus, kuros par nepamatotiem ir uzskatīti atsevišķi viņas prombūtnes gadījumi 2004. un 2005. gadā, minētās prombūtnes laiku atskaitot no viņas ikgadējā atvaļinājuma un veicot viņas darba samaksas samazinājumu, otrkārt, atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru tā ir atteikusies atzīt, ka 2004. gadā neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma laiks, kas pārceļams uz 2005. gadu, pārsniedz 12 dienas, treškārt, piespriest Komisijai viņai samaksāt zaudējumu atlīdzību.

Nolēmums: Komisija maksā prasītājai EUR 5000. Prasību pārējā daļā noraidīt. Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina trīs ceturtdaļas no prasītājas tiesāšanās izdevumiem. Prasītāja sedz vienu ceturtdaļu no saviem tiesāšanās izdevumiem.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Pirmstiesas procedūra – Prasība atlīdzināt kaitējumu, kas radīts ar atsaukto aktu

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņš sūdzības iesniegšanai – Aprēķināšana

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts; Padomes Regulas Nr. 1182/71 3. panta 4. punkts)

3.      Ierēdņi – Slimības atvaļinājums – Slimības apstiprinājums – Medicīniskās izziņas iesniegšana – Prezumpcija par prombūtnes likumību

(Civildienesta noteikumu 59. panta 1. un 3. punkts)

1.      Ar Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantu ieviestajā tiesību aizsardzības līdzekļu sistēmā, ja ieinteresētā persona ir paredzējusi lūgt atlīdzināt kaitējumu, kas tai nodarīts ar nelabvēlīgu aktu, kuru administrācija vēlāk atsaukusi, pirmstiesas procedūra nevar sākties ar sūdzības iesniegšanu, jo tiek uzskatīts, ka nelabvēlīga akta nekad nav bijis. Tādējādi ieinteresētajai personai administrācijā ir jāiesniedz lūgums Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punkta nozīmē, pēc tam – šī lūguma noraidīšanas gadījumā – sūdzība par šādu noraidījumu.

Savukārt, ja nelabvēlīgs akts tiek atsaukts pēc sūdzības iesniegšanas tam paredzētajā termiņā, būtu pretrunā procedūras būtībai prasīt ieinteresētajai personai, lai tā uzsāk jaunu pirmstiesas procedūru un vēršas administrācijā ar lūgumu Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punkta nozīmē. Pēc tam, kad administrācija tieši vai netieši ir lēmusi par ieinteresētās personas sūdzību, ieinteresētajai personai tikai termiņā ir jāiesniedz prasība atlīdzināt iespējamo kaitējumu, ko radījis atsauktais akts.

(skat. 94. un 95. punktu)

2.      Tā kā Civildienesta noteikumi ir Padomes tiesību akts un tā kā nav īpašu noteikumu par Civildienesta noteikumu 90. pantā paredzētajiem termiņiem, noteikumi, kuri ir piemērojami šīs tiesību normas 2. punktā paredzētajiem termiņiem un kuros ir paredzēts, ka sūdzība ir jāiesniedz trīs mēnešu laikā, ir noteikti Regulas Nr. 1182/71, ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus, 3. panta 4. punktā.

(skat. 98. un 99. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1985. gada 2. maijs, 38/84 K./Parlaments, Recueil, 1267. lpp., 20. punkts; 1987. gada 15. janvāris, 152/85 Misset/Padome, Recueil, 223. lpp., 8. un 9. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1996. gada 26. septembris, T‑192/94 Maurissen/Revīzijas palāta, Recueil FP, I‑A‑425. un II‑1229. lpp., 28. punkts; 2002. gada 30. maijs, T‑197/00 Onidi/Komisija, Recueil FP, I‑A‑69. un II‑325. lpp., 50. punkts.

3.      Ja ierēdnis, kas atrodas prombūtnē slimības dēļ, ir iesniedzis medicīnisko izziņu, administrācija, kā izriet no Civildienesta noteikumu 59. panta 1. punkta noteikumiem, šo prombūtni var uzskatīt par nepamatotu tikai tad, ja medicīniskajā apskatē, kuru tā likusi veikt ierēdnim, atklājies, ka tas varēja veikt savus pienākumus, vai arī – gadījumā, ja ieinteresētā persona apstrīd medicīniskās apskates slēdziena pamatotību, – ja neatkarīgs ārsts, kas izraudzīts strīdu izšķiršanas procesā, ir apstiprinājis minēto slēdzienu. Tikai tad, ja šis nosacījums ir izpildīts, administrācija atbilstoši Civildienesta noteikumu 59. panta 3. punktam var nepamatotu prombūtni atskaitīt no ierēdņa ikgadējā atvaļinājuma laika un – gadījumā, ja šis atvaļinājums ir pilnībā izmantots, – samazināt darba samaksu par atbilstošo laika posmu.

(skat. 112. punktu)