Language of document : ECLI:EU:F:2008:162

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 9. decembra 2008

Vec F‑106/05

T

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Nemocenská dovolenka – Započítanie nemocenskej dovolenky do riadnej dovolenky – Strata nároku na odmenu – Žiadosť o prevod riadnej dovolenky – Neprípustnosť – Návrh na náhradu škody“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou T navrhuje najmä, po prvé, zrušiť rozhodnutia Komisie, ktorými považovala niektoré jej neprítomnosti v rokoch 2004 a 2005 za neospravedlnené, v dôsledku čoho započítala dané neprítomnosti do riadnej dovolenky a znížila jej odmenu, po druhé zrušiť rozhodnutie Komisie odmietajúce prevod do roku 2005 dovolenky nevybratej v roku 2004, ktorá prevyšuje 12 dní, a po tretie zaviazať Komisiu na náhradu škody

Rozhodnutie: Komisia je povinná zaplatiť žalobkyni sumu 5 000 eur. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tri štvrtiny trov konania žalobkyne. Žalobkyňa znáša jednu štvrtinu svojich vlastných trov konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Žaloba o náhradu škody – Konanie pred podaním žaloby – Návrh na náhradu škody spôsobenej aktom, ktorý bol vzatý naspäť

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehota na podanie sťažnosti – Výpočet

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2; nariadenie Rady č. 1182/71, článok 3 ods. 4)

3.      Úradníci – Nemocenská dovolenka – Ospravedlnenie z dôvodu choroby – Predloženie lekárskeho potvrdenia – Prezumpcia ospravedlnenia neprítomnosti

(Služobný poriadok úradníkov, článok 59 ods. 1 a 3)

1.      Ak v rámci režimu opravných prostriedkov stanoveného článkami 90 a 91 služobného poriadku chce dotknutá osoba žiadať o náhradu škody, ktorú jej spôsobil akt spôsobujúci ujmu, ktorý bol následne administratívou vzatý späť, konanie pred podaním žaloby nemôže začať podaním sťažnosti, pretože akt spôsobujúci ujmu sa považuje za ničotný. Dotknutej osobe teda prináleží predložiť administratíve žiadosť v zmysle článku 90 ods. 1 služobného poriadku, a ak bude táto žiadosť zamietnutá, pokračovať podaním sťažnosti proti rozhodnutiu, ktorým bola zamietnutá.

Naopak, ak je akt spôsobujúci ujmu vzatý späť po podaní sťažnosti v stanovenej lehote, bolo by v rozpore s hospodárnosťou konania požadovať od dotknutej osoby, aby začala nové konanie pred podaním žaloby podaním žiadosti administratíve v zmysle článku 90 ods. 1 služobného poriadku. Jej úlohou je len po výslovnom alebo implicitnom rozhodnutí administratívy o jej sťažnosti podať v príslušnej lehote žalobu o náhradu škody, ktorú jej údajne daný akt spôsobil.

(pozri body 94 a 95)

2.      Keďže služobný poriadok je aktom Rady, a vzhľadom na to, že neexistujú špecifické pravidlá týkajúce sa lehôt uvedených v článku 90 tohto služobného poriadku, pravidlá vzťahujúce sa na lehoty stanovené v odseku 2 tohto ustanovenia, podľa ktorých sa musí sťažnosť podať v lehote troch mesiacov, sú stanovené v článku 3 ods. 4 nariadenia č. 1182/71, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny.

(pozri body 98 a 99)

Odkaz:

Súdny dvor: 2. mája, K./Parlament, 38/84, Zb. s. 1267, bod 20; 15. januára 1987, Misset/Rada, 152/85, Zb. s. 223, body 8 a 9

Súd prvého stupňa: 26. septembra 1996, Maurissen/Dvor audítorov, T‑192/94, Zb. VS s. I‑A‑425, II‑1229, bod 28; 30. mája 2002, Onidi/Komisia, T‑197/00, Zb. VS s. I‑A‑69, II‑325, bod 50

3.      Ak úradník, ktorý je neprítomný z dôvodu choroby, predložil lekárske potvrdenie, administratíva nemôže, ako vyplýva z ustanovení článku 59 ods. 1 služobného poriadku, považovať neprítomnosť za neospravedlnenú, pričom ju za takú môže považovať len ak sa počas vyšetrenia, ktoré úradník podstúpi, zistí, že mohol plniť svoje povinnosti, alebo ak tento úradník pokladá závery lekárskeho vyšetrenia za nepodložené a nezávislý lekár určený v rámci rozhodcovského konania uvedené závery potvrdí. Len ak je táto podmienka splnená, môže administratíva podľa článku 59 ods. 3 služobného poriadku odpočítať neospravedlnenú neprítomnosť z dovolenky za kalendárny rok príslušného úradníka a v prípade, že úradník už nemá nárok na dovolenku, znížiť jeho mzdu za zodpovedajúce obdobie.

(pozri bod 112)