Language of document : ECLI:EU:F:2008:141

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

12. november 2008

Kohtuasi F‑88/07

Juan Luís Domínguez González

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Tehniline abi – Pädevuse puudumise vastuväide – Vastuvõetamatuse vastuväide – Avaliku Teenistuse Kohtu pädevuse puudumine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega J. L. Domínguez González palub komisjonilt tema kasuks välja mõista 20 310,68 euro suurune hüvitis kahju eest, mis tekitati talle väidetavalt tema töölepingu lõpetamisega pärast töölevõtmisel läbiviidavat tervisekontrolli.

Otsus: Avaliku Teenistuse Kohus ei ole pädev hagi läbi vaatama. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Õigus hagi esitada – Isikud, kes taotlevad ametniku või mõne muu teenistuja staatust peale kohaliku töötaja staatuse

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnikud – Personalieeskirjad – Muude teenistujate teenistustingimused – Kohaldamisala

(EÜ artiklid 238 ja 282; muude teenistujate teenistustingimused, artiklid 1, 2, 3 ja 5)

1.      Oma huve kahjustava otsuse saavad ühenduste kohtus vaidlustada mitte ainult isikud, kellel on ametniku või mõne muu teenistuja staatus peale kohaliku töötaja oma, vaid ka need, kes taotlevad niisugust staatust; ühenduste kohus on pädev vähemalt esiteks analüüsima, kas ta on tõesti pädev tegema otsust hagi vastuvõetavuse ja põhjendatuse kohta.

(vt punktid 64 ja 65)

Viited:

Euroopa Kohus: 11. märts 1975, kohtuasi 65/74: Porrini jt (EKL 1975, lk 319, punkt 13); 5. aaprill 1979, kohtuasi 116/78: Bellintani jt vs. komisjon (EKL 1979, lk 1585, punkt 6); 20. juuni 1985, kohtuasi 123/84: Klein vs. komisjon (EKL 1985, lk 1907, punkt 10).

Esimese Astme Kohus: 19. juuli 1999, kohtuasi T‑74/98: Mammarella vs. komisjon (EKL AT 1999, lk I‑A‑151 ja II‑797, punkt 16).

2.      Personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused ei kujuta endast ammendavat regulatsiooni, mis keelab isikuid tööle võtta väljaspool nendega kehtestatud õiguslikku raamistikku. Vastupidi, võimalus, mille EÜ artiklid 282 ja 238 jätavad ühendusele selleks, et sõlmida lepingulisi suhteid, mille suhtes kohaldatakse mõne liikmesriigi õigust, laieneb töö‑ või teenuste osutamise lepingute sõlmimisele. Selles olukorras saab isiku töölevõtmist lepinguga, milles viidatakse sõnaselgelt siseriiklikule seadusele, pidada õigusvastaseks ainult juhul, kui kostjaks olev institutsioon määras asjaomase isiku töötingimused kindlaks mitte vastavalt teenistuse huvidele, vaid selleks, et vältida personalieeskirjade või muude teenistujate teenistustingimuste kohaldamist, pannes sellega toime menetluse kuritarvitamise.

Selleks et kontrollida, kas institutsioon ei kuritarvitanud menetlust, ei piisa selle tuvastamisest, et ta võis õiguspäraselt asuda seisukohale, et muude teenistujate teenistustingimustes ette nähtud erinevat tüüpi lepingud, mille osas on pädev ühenduste kohus, ei sobinud nende kaastöötajate olukorras, kellele ta soovib usaldada teatavad humanitaarabimissioonid, vaid teiseks tuleb ka kontrollida, kas hagejale pakutud töötingimused vastavad minimaalsetele sotsiaalnõuetele, mis kehtivad igas õigusriigis.

(vt punktid 70 ja 87)

Viited:

Esimese Astme Kohus: eespool viidatud kohtuasi Mammarella vs. komisjon, punktid 39 ja 40 ning seal viidatud kohtupraktika.