Language of document : ECLI:EU:F:2008:142

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

13. november 2008

Kohtuasi F‑90/07

Amadou Traore

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Teade vaba ametikoha kohta – Hageja kandidatuuri tagasilükkamine – Teisele ametikohale määramine – Teenistuse huvid

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega A. Traore palub tühistada esiteks komisjoni välissuhete peadirektoraadi välisteenistuse direktori 19. jaanuari 2007. aasta otsus, millega lükati tagasi tema kandidatuur komisjoni Togo esinduse ajutise asjuri ametikohale, teiseks koostöötalituse EuropeAid vahendite direktoraadi direktori 12. detsembri 2006. aasta otsus, millega lükati tagasi tema kandidatuur komisjoni esinduse operatsioonide juhi ametikohale Tansaanias, kolmandaks otsused vastavalt M‑i ja S‑i nimetamise kohta nendele ametikohale, ning mõista komisjonilt väidetavalt tekitatud varalise ja mittevaralise kahju eest välja 3500 eurole hinnatud kahjuhüvitis.

Otsus: Tühistada komisjoni koostöötalituse EuropeAid vahendite direktori 12. detsembri 2006. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur komisjoni esinduse operatsioonide juhi ametikohale Tansaanias ning otsus S‑i nimetamise kohta sellele ametikohale. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Hageja kannab poole oma kohtukuludest. Mõista pool hageja kohtukuludest välja komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Vaba töökoht – Ametisse nimetava asutuse poolt loobumine vabaks tunnistatud ametikoha täitmise menetlusest ametniku omal ametikohal üleviimise kasuks

(Personalieeskirjad, artiklid 4 ja 29)

2.      Ametnikud –Talituste töö korraldus – Täidetava ametikoha palgaastme kindlaksmääramine

(Personalieeskirjad, artikli 7 lõige 1; I lisa punkt A)

3.      Ametnikud – Hagi – Kahju hüvitamise nõue – Vaidlustatud õigusvastase akti tühistamine – Mittevaralise kahju adekvaatne hüvitamine

(Personalieeskirjad, artikkel 91)

1.      Isegi kui ametisse nimetaval asutusel on selles osas ulatuslik kaalutlusõigus, saab ta loobuda vabaks tunnistatud ametikoha täitmise menetlusest ning kasutada ametniku omal ametikohal üleviimise meedet, millele ei kohaldata personalieeskirjade artikleid 4 ja 29, ainult teenistuse huvidest tulenevatel objektiivsetel põhjustel, mida ta on kohustatud selgitama.

(vt punktid  49 ja 50)

Viited:

Euroopa Kohus: 9. veebruar 1984, liidetud kohtuasjad 316/82 ja 40/83: Kohler vs. kontrollikoda (EKL 1984, lk 641, punkt 22).

Esimese Astme Kohus: 6. juuli 1993, kohtuasi T‑32/92: Rasmussen vs. komisjon (EKL 1993, lk II‑765, punkt 37); 27. november 2003, liidetud kohtuasjas, T‑331/00 ja T‑115/01: Bories jt vs. komisjon (EKL AT 2003, lk I‑A‑309 ja II‑1479, punktid 150–153).

2.      Välja arvatud üksuse juhataja ametiülesanne, mille jaoks on personalieeskirjade I lisa punktis A erireeglid täidetava ametikoha palgaastme kindlaksmääramiseks, tuleneb ühenduse avaliku teenistuse korraldamist reguleeriva õiguse üldpõhimõtetest, et täidetava ametikoha palgaastme peab otsustama asjaomase ameti ülesannete olulisust arvestades ning ainult vastavalt teenistuse huvidele. Personaalieeskirjade artikli 7 lõikes 1 on viimati nimetatud nõue sõnaselgelt sätestatud.

(vt punkt 83)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 17. mai 1995, kohtuasi T‑10/94: Kratz vs. komisjon (EKL 1995, lk II‑1455, punktid 56–60); 16. oktoober 1996, kohtuasi T‑36/94: Capitanio vs. komisjon (EKL AT 1996, lk I‑A‑449 ja II‑1279, punkt 57); 16. oktoober 1996, kohtuasi T‑37/94: Benecos vs. komisjon (EKL AT 1996, lk I‑A‑461 ja II‑1301, punkt 56); 19. veebruar 1998, kohtuasi T‑3/97: Campogrande vs. komisjon (EKL AT 1998, lk I‑A‑89 ja II‑215, punkt 30).

Avaliku Teenistuse Kohus: 14. detsember 2006, kohtuasi F‑122/05: Economidis vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑179 ja II‑A‑1‑725).

3.      Kui välja arvata erandjuhud, siis on ametniku poolt vaidlustatud otsuse tühistamine iseenesest adekvaatne ja põhimõtteliselt piisav hüvitamine mittevaralise kahju eest, mis nimetatud ametnikul võis tekkida.

(vt punkt 114)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 27. veebruar 1992, kohtuasi T‑165/89: Plug vs. komisjon (EKL 1992, lk II‑367, punkt 118); 28. september 1999, kohtuasi T‑140/97: Hautem vs. EIP (EKL AT 1996, lk I‑A‑171 ja II‑897, punkt 82); 11. september 2002, kohtuasi T‑89/01: Willeme vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑153 ja II‑803, punkt 97).