Language of document : ECLI:EU:F:2008:142

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

13 päivänä marraskuuta 2008

Asia F-90/07

Amadou Traore

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Ilmoitus avoimesta virasta – Kantajan hakemuksen hylkääminen – Asemapaikan siirto – Yksikön etu

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Traore vaatii ensiksi komission ”Ulkosuhteiden” pääosaston ulkomaanedustuksen linjan johtajan 19.1.2007 tekemän sen päätöksen kumoamista, jolla hänen hakemuksensa komission Togon-edustuksen asiainhoitajan (vt.) virkaan hylättiin; toiseksi Traore vaatii yhteistyötoimisto EuropeAidin voimavarojen linjan johtajan 12.12.2006 tekemän sen päätöksen kumoamista, jolla hänen hakemuksensa komission Tansanian-edustuston toiminnanjohtajan virkaan hylättiin; kolmanneksi Traore vaatii niiden päätösten kumoamista, joilla näihin virkoihin nimitettiin M. ja S., ja komission velvoittamista maksamaan väitetystä henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta korvaus, jonka määräksi on arvioitu 3 500 euroa.

Ratkaisu: Komission yhteistyötoimisto EuropeAidin voimavarojen linjan johtajan 12.12.2006 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan hakemus komission Tansanian-edustuston toiminnanjohtajan virkaan, ja päätös, jolla S. nimitettiin kyseiseen virkaan, kumotaan. Kanne hylätään muilta osin. Kantaja vastaa puolesta omista oikeudenkäyntikuluistaan. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet kantajan oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Avoin virka – Nimittävän viranomaisen luopuminen avoimen viran täyttämisessä noudatettavasta menettelystä viran täyttämiseksi virkamiehen asemapaikan siirron avulla

(Henkilöstösääntöjen 4 ja 29 artikla)

2.      Virkamiehet – Yksikköjen organisointi – Täytettävän viran tason määrittäminen

(Henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohta; liitteessä I oleva A osa)

3.      Virkamiehet – Kanne – Vahingonkorvauskanne – Lainvastaisen riidanalaisen toimen kumoaminen – Kohtuullinen korvaus henkisestä kärsimyksestä

(Henkilöstösääntöjen 91 artikla)

1.      Vaikka nimittävällä viranomaisella on tältä osin laaja harkintavalta, se voi luopua menettelystä, jota avoimen viran täyttämisessä on noudatettava, ja toteuttaa toimenpiteen, jolla virkamies siirretään uuteen asemapaikkaan virassaan ja johon ei sovelleta henkilöstösääntöjen 4 ja 29 artiklan säännöksiä, vain objektiivisista ja yksikön etuun liittyvistä syistä, joita se on velvollinen selvittämään.

(ks. 49 ja 50 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 316/82 ja 40/83, Kohler v. tilintarkastustuomioistuin, 9.2.1984 (Kok. 1984, s. 641, 22 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑32/92, Rasmussen v. komissio, 6.7.1993 (Kok. 1993, s. II‑765, 37 kohta) ja yhdistetyt asiat T‑331/00 ja T‑115/01, Bories ym. v. komissio, 27.11.2003 (Kok. 2003, s. I‑A‑309 ja II‑1479, 150–153 kohta)

2.      Niitä yksikönpäällikön tehtäviä lukuun ottamatta, joita varten henkilöstösääntöjen liitteessä I olevassa A kohdassa on erityisiä sääntöjä, jotka koskevat täytettävän viran tason määrittelyä, yhteisön henkilöstöä koskeviin järjestelyihin sovellettavista yleisistä oikeusperiaatteista johtuu, että täytettävän viran tasosta on päätettävä siten, että otetaan huomioon kyseessä olevaan virkaan kuuluvien tehtävien merkitys, ja että päätös on tehtävä vain yksikön edun mukaisesti. Henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohdassa säädetään nimenomaisesti tästä jälkimmäisestä edellytyksestä.

(ks. 83 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑10/94, Kratz v. komissio, 17.5.1995 (Kok. 1995, s. II‑1455, 56–60 kohta); asia T‑36/94, Capitanio v. komissio, 16.10.1996 (Kok. H. 1996, s. I‑A‑449 ja II‑1279, 57 kohta); asia T‑37/94, Benecos v. komissio, 16.10.1996 (Kok. H. 1996, s. I‑A‑461 ja II‑1301, 56 kohta) ja asia T‑3/97, Campogrande v. komissio, 19.2.1998 (Kok. H. 1998, s. I‑A‑89 ja II‑215, 30 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑122/05, Economidis v. komissio, 14.12.2006 (Kok. H. 2006, s. I‑A‑1‑179 ja II‑A‑1‑725)

3.      Erityisiä olosuhteita lukuun ottamatta virkamiehen riitauttaman päätöksen kumoaminen on sellaisenaan asianmukainen ja lähtökohtaisesti riittävä korvaus virkamiehelle mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

(ks. 114 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑165/89, Plug v. komissio, 27.2.1992 (Kok. 1992, s. II‑367, 118 kohta); asia T‑140/97, Hautem v. EIP, 28.9.1999 (Kok. H. 1999, s. I‑A‑171 ja II‑897, 82 kohta) ja asia T‑89/01, Willeme v. komissio, 11.9.2002 (Kok. H. 2002, s. I‑A‑153 ja II‑803, 97 kohta)