Language of document : ECLI:EU:F:2008:142

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 13. novembra 2008

Vec F‑90/07

Amadou Traore

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Zamietnutie kandidatúry žalobcu – Zmena miesta pridelenia – Záujem služby“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, ktorou A. Traore po prvé navrhuje zrušiť rozhodnutie riaditeľa vonkajšej služby generálneho riaditeľstva „Vonkajšie vzťahy“ Komisie z 19. januára 2007, ktorým sa zamietla jeho kandidatúra na miesto dočasného chargé d’affaires delegácie Komisie v Togu, po druhé rozhodnutie riaditeľa riaditeľstva zdrojov Úradu pre spoluprácu EuropeAid z 12. decembra 2006, ktorým sa zamieta jeho kandidatúra na miesto operačného vedúceho delegácie Komisie v Tanzánii a, po tretie rozhodnutia týkajúce sa vymenovania pánov M. a S. na tieto uvedené miesta, ako aj zaviazať Komisiu na náhradu škody vo výške 3 500 eur za údajne spôsobenú nemajetkovú a majetkovú ujmu

Rozhodnutie: Rozhodnutie riaditeľa zdrojov Úradu pre spoluprácu EuropeAid Komisie z 12. decembra 2006 o zamietnutí kandidatúry žalobcu na miesto operačného vedúceho delegácie Komisie v Tanzánii a rozhodnutie o vymenovaní pána S. na uvedené miesto sa zrušujú. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Žalobca znáša polovicu svojich vlastných trov konania. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania, ktoré vynaložil žalobca.

Abstrakt

1.      Úradníci – Voľné pracovné miesto – Upustenie menovacieho orgánu od konania na obsadenie pracovného miesta prehláseného za voľné v prospech preloženia úradníka s jeho pracovným miestom

(Služobný poriadok úradníkov, články 4 a 29)

2.      Úradníci – Organizácia služieb –Určenie úrovne pracovného miesta, ktoré sa má obsadiť

(Služobný poriadok úradníkov, článok 7 ods. 1; príloha I oddiel A)

3.      Úradníci – Žaloba – Žaloba o náhradu škody – Zrušenie napadnutého nezákonného aktu – Primerané odškodnenie nemajetkovej ujmy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91)

1.      Napriek tomu, že menovací orgán disponuje v tejto súvislosti širokou mierou voľnej úvahy, môže upustiť od konania na obsadenie pracovného miesta prehláseného za voľné a prijať opatrenie spočívajúce v preložení úradníka s jeho pracovným miestom, ktoré nepodlieha ustanoveniam článkov 4 a 29 služobného poriadku iba v prípade, že sú dané objektívne dôvody týkajúce sa záujmu služby, ktoré musí vysvetliť.

(pozri body 49 a 50)

Odkaz:

Súdny dvor: 9. februára 1984, Kohler/Dvor audítorov, 316/82 a 40/83, Zb. s. 641, bod 22

Súd prvého stupňa: 6. júla 1993, Rasmussen/Komisia, T‑32/92, Zb. s. II‑765, bod 37; 27. novembra 2003, Bories a i./Komisia, T‑331/00 a T‑115/01, Zb. VS s. I‑A‑309, II‑1479, body 150 až 153

2.      S výnimkou funkcie vedúceho sekcie, pre ktorú služobný poriadok vo svojej prílohe I oddiele A stanovuje osobitné pravidlá pre určenie úrovne obsadzovaného pracovného miesta, zo všeobecných právnych zásad, ktorými sa riadi organizácia verejnej služby Spoločenstva, vyplýva, že sa úroveň obsadzovaného pracovného miesta má určiť s prihliadnutím na dôležitosť úloh udelených predmetnej funkcii a výlučne vzhľadom na záujem služby. Článok 7 ods. 1 služobného poriadku výslovne stanovuje túto poslednú požiadavku.

(pozri bod 83)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 17. mája 1995, Kratz/Komisia, T‑10/94, Zb. s. II‑1455, body 56 až 60; 16. októbra 1996, Capitanio/Komisia, T‑36/94, Zb. VS s. I‑A‑449, II‑1279, bod 57; 16. októbra 1996, Benecos/Komisia, T‑37/94, Zb. VS s. I‑A‑461, II‑1301, bod 56; 19. februára 1998, Campogrande/Komisia, T‑3/97, Zb. VS s. I‑A‑89, II‑215, bod 30

Súd pre verejnú službu: 14. decembra 2006, Economidis/Komisia, F‑122/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑179, II‑A‑1‑725

3.       Okrem výnimočných prípadov, je zrušenie napadnutého rozhodnutia samo osebe primeraným a v zásade dostatočným odškodnením za nemajetkovú ujmu, ktorá bola úradníkovi spôsobená.

(pozri bod 114)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 27. februára 1992, Plug/Komisia, T‑165/89, Zb. s. II‑367, bod 118; 28. septembra 1999, Hautem/EIB, T‑140/97, Zb. VS s. I‑A‑171, II‑897, bod 82; 11. septembra 2002, Willeme/Komisia, T‑89/01, Zb. VS s. I‑A‑153, II‑803, bod 97