Language of document : ECLI:EU:F:2008:142

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 13. novembra 2008

Zadeva F-90/07

Amadou Traore

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Obvestilo o prostem delovnem mestu – Zavrnitev prijave tožeče stranke – Prerazporeditev – Interes službe“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero A. Traore predlaga, naj se za nične razglasijo, prvič, odločba direktorja zunanje službe Generalnega direktorata za zunanje zadeve Komisije z dne 19. januarja 2007, s katero je bila zavrnjena njegova prijava na delovno mesto začasnega odpravnika poslov delegacije Komisije v Togu, drugič, odločba direktorja kadrovske službe Urada za sodelovanje EuropeAid z dne 12. decembra 2006, s katero je bila zavrnjena njegova prijava na delovno mesto operativnega vodje delegacije Komisije v Tanzaniji, in, tretjič, odločbi o imenovanju g. M. in g. S. na navedeni delovni mesti, ter naj se Komisiji naloži, da mu plača odškodnino v višini 3500 EUR za domnevno utrpelo nepremoženjsko in premoženjsko škodo.

Odločitev: Odločba direktorja kadrovske službe Urada za sodelovanje EuropeAid Komisije z dne 12. decembra 2006 o zavrnitvi prijave tožeče stranke na delovno mesto operativnega vodje delegacije Komisije v Tanzaniji in odločba o imenovanju g. S. na navedeno delovno mesto se razglasita za nični. V preostalem se tožba zavrne. Tožeča stranka nosi polovico svojih stroškov. Komisija nosi svoje stroške in polovico stroškov, ki jih je priglasila tožeča stranka.

Povzetek

1.      Uradniki – Prosto delovno mesto – Odstop organa za imenovanja od postopka za zapolnitev delovnega mesta, razglašenega za prosto, v korist prerazporeditvi uradnika z njegovim delovnim mestom

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 4 in 29)

2.      Uradniki – Organizacija služb – Določitev ravni prostega delovnega mesta

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 7(1); Priloga I, oddelek A)

3.      Uradniki – Tožba – Odškodninska tožba – Razglasitev ničnosti izpodbijanega nezakonitega akta – Primerno povračilo nepremoženjske škode

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91)

1.      Čeprav ima organ za imenovanja pri tem široko diskrecijsko pravico, lahko odstopi od postopka zapolnitve delovnega mesta, razglašenega za prosto, in sprejme ukrep prerazporeditve uradnika z njegovim delovnim mestom, za katerega ne veljajo določbe členov 4 in 29 Kadrovskih predpisov, le iz objektivnih razlogov, ki se nanašajo na interes službe in ki jih mora pojasniti.

(Glej točki 49 in 50.)

Napotitev na:

Sodišče: 9. februar 1984, Kohler proti Računskemu sodišču, združeni zadevi 316/82 in 40/83, Recueil, str. 641, točka 22;

Sodišče prve stopnje: 6. julij 1993, Rasmussen proti Komisiji, T-32/92, Recueil, str. II-765, točka 37; 27. november 2003, Bories in drugi proti Komisiji, združeni zadevi T-331/00 in T-115/01, RecFP, str. I-A-309 in II-1479, točke od 150 do 153.

2.      Razen za delovno mesto vodje oddelka, za katero so v oddelku A Priloge I določena posebna pravila glede določitve ravni prostega delovnega mesta, iz splošnih pravnih načel, ki veljajo za organizacijo javnih uslužbencev Skupnosti, izhaja, da je treba raven prostega delovnega mesta določiti ob upoštevanju pomena delovnih nalog, dodeljenih za zadevno delovno mesto, in le z vidika interesa službe. V členu 7(1) Kadrovskih predpisov je izrecno določena zadnjenavedena zahteva.

(Glej točko 83.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 17. maj 1995, Kratz proti Komisiji, T-10/94, Recueil, str. II-1455, točke od 56 do 60; 16. oktober 1996, Capitanio proti Komisiji, T‑36/94, RecFP, str. I-A-449 in II-1279, točka 57; 16. oktober 1996, Benecos proti Komisiji, T-37/94, RecFP, str. I-A-461 in II-1301, točka 56; 19. februar 1998, Campogrande proti Komisiji, T-3/97, RecFP, str. I-A-89 in II-215, točka 30;

Sodišče za uslužbence: 14. december 2006, Economidis proti Komisiji, F-122/05, ZOdl. JU, str. I-A-1-179 in II-A-1-725.

3.      Razglasitev ničnosti odločbe, ki jo izpodbija uradnik, je razen v posebnih okoliščinah sama po sebi primerno in načeloma zadostno povračilo nepremoženjske škode, ki jo je ta uradnik lahko utrpel.

(Glej točko 114.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 27. februar 1992, Plug proti Komisiji, T-165/89, Recueil, str. II-367, točka 118; 28. september 1999, Hautem proti EIB, T-140/97, RecFP, str. I-A-171 in II-897, točka 82; 11. september 2002, Willeme proti Komisiji, T‑89/01, RecFP, str. I-A-153 in II-803, točka 97.