Language of document : ECLI:EU:F:2008:136

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(τρίτο τμήμα)

της 4ης Νοεμβρίου 2008

Υπόθεση F-126/07

Isabelle Van Beers

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Προαγωγή – Διαδικασία πιστοποιήσεως – Περίοδος 2006 – Μη εγγραφή στον πίνακα των προεπιλεγέντων υπαλλήλων – Άρθρο 45α του ΚΥΚ»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία η I. Van Beers ζητεί, κατ’ ουσίαν, την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2007, περί απορρίψεως της υποψηφιότητάς της για τη διαδικασία πιστοποιήσεως που αφορά την περίοδο 2006.

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται. Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι – Διαδικασία πιστοποιήσεως – Προεπιλογή των υποψηφίων – Κριτήρια – Διακριτική ευχέρεια των οργάνων

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 45α)

2.      Υπάλληλοι – Διαδικασία πιστοποιήσεως – Προεπιλογή των υποψηφίων – Κριτήρια – Γενικές εκτελεστικές διατάξεις που απαιτούν ορισμένη αρχαιότητα σε κατώτατο βαθμό της ομάδας καθηκόντων των βοηθών υπαλλήλων

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 45α· παράρτημα XIII, άρθρα 1, 4, στοιχείο η΄, και 8 § 1)

1.      Από το γράμμα και από τη διάρθρωση του άρθρου 45α του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων (στο εξής: ΚΥΚ) προκύπτει σαφώς ότι το άρθρο αυτό εξαρτά την προεπιλογή των υποψηφίων για την πιστοποίηση από δύο κατηγορίες κριτηρίων, που αφορούν, αφενός, τον ίδιο τον υποψήφιο, ήτοι τις ετήσιες εκθέσεις εξελίξεως της σταδιοδρομίας του και το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισής του, αφετέρου, τις ανάγκες της υπηρεσίας. Σε κάθε θεσμικό όργανο εναπόκειται να διευκρινίσει περαιτέρω τα κριτήρια αυτά θεσπίζοντας γενικές εκτελεστικές διατάξεις. Επομένως, κάθε θεσμικό όργανο δικαιούται, καταρχάς, να διευκρινίζει, ενδεχομένως, κατά πιο εμπεριστατωμένο τρόπο, τα κριτήρια που αφορούν τους ίδιους τους υποψηφίους και, εν συνεχεία, να προσδιορίζει το περιεχόμενο που θέλει να προσδώσει στην έκφραση «ανάγκες της υπηρεσίας», εισάγοντας, ενδεχομένως, κριτήρια αποσκοπούντα ειδικώς στην ικανοποίηση των αναγκών αυτών, έχοντας την ευχέρεια, κατά την άσκηση της εξουσίας του εκτιμήσεως, να τα συνδυάζει με αυτά που αφορούν τους ίδιους τους υποψηφίους.

Συνεπώς, δεν παραβαίνει το άρθρο 45α του ΚΥΚ το θεσμικό όργανο που θεσπίζει γενικές εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπουν, αφενός, την προϋπόθεση ελάχιστης αρχαιότητας σε ορισμένο κατώτατο βαθμό της ομάδας καθηκόντων των βοηθών υπαλλήλων, που καθορίζεται ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης και την κατάρτιση του εν λόγω υπαλλήλου, και οι οποίες επιτάσσουν, αφετέρου, να προκύπτει από τις τρεις από τις πέντε τελευταίες εκθέσεις βαθμολογίας ότι ο υπάλληλος διαθέτει τις απαιτούμενες δυνατότητες για να ασκήσει καθήκοντα υπαλλήλου διοικήσεως, καθώς οι δύο αυτές προϋποθέσεις απλώς διευκρινίζουν το περιεχόμενο του άρθρου 45α του ΚΥΚ, ιδίως δε όσον αφορά τις «ανάγκες της υπηρεσίας», κάνοντας χρήση του περιθωρίου χειρισμών που ο νομοθέτης άφησε σε σχέση με την τελευταία αυτή έκφραση.

(βλ. σκέψεις 35 έως 38, 41 και 43)

2.      Στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης, η άρνηση του θεσμικού οργάνου να προβεί στη συγκεκριμένη εκτίμηση της επαγγελματικής εμπειρίας υπαλλήλου της παλαιάς κατηγορίας C, που έχει πράγματι ασκήσει καθήκοντα που αντιστοιχούν στις παλαιές κατηγορίες A ή B, δεν συνιστά παραβίαση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της χρηστής διοίκησης και της εξέλιξης στη σταδιοδρομία. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, η μη συνεκτίμηση της εμπειρίας αυτής στηρίζεται στο αντικειμενικό κριτήριο της μη ένταξης στην παλαιά κατηγορία B και μια τέτοια κατάταξη σε κατηγορίες, δεδομένου ότι κατ’ ουσίαν δεν ενέχει διακρίσεις σε σχέση με τον σκοπό που επιδιώκει, δεν μπορεί να προσάπτεται στο θεσμικό όργανο, τούτο δε ακόμη και αν υποτεθεί ότι ενδέχεται να προκύψουν από αυτή μειονεκτήματα για κάποιον υπάλληλο. Όσον αφορά την αρχή της χρηστής διοικήσεως, η αρχή αυτή τηρείται όταν, αφενός, το θεσμικό όργανο καθορίζει εκ των προτέρων τις προϋποθέσεις στις οποίες στηρίζεται η προεπιλογή των υποψηφίων και, αφετέρου, εφαρμόζει πιστά τις προϋποθέσεις αυτές, οπότε, αφής στιγμής ένας υποψήφιος δεν πληροί την εν λόγω προϋπόθεση της αρχαιότητας σε ορισμένη κατηγορία, δεν μπορεί να προσάπτεται στο θεσμικό όργανο η μη συνεκτίμηση της εμπειρίας που απέκτησε ο υποψήφιος αυτός στην παλαιά κατηγορία C. Η παραβίαση της εξελίξεως στη σταδιοδρομία πρέπει επίσης να αποκλεισθεί για τους ίδιους λόγους.

Τέλος, ένας υπάλληλος του οποίου η εμπειρία που απέκτησε στην κατηγορία C δεν ελήφθη υπόψη για να γίνει δεκτός στη διαδικασία πιστοποίησης δεν μπορεί να προβάλει παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, ούτε λόγω του ότι μεταξύ των κριτηρίων του άρθρου 45α του ΚΥΚ δεν υφίσταται το κριτήριο που αφορά την τυπική αρχαιότητα σε κατηγορία ή σε κατώτατο βαθμό ομάδας καθηκόντων, διότι το θεσμικό όργανο έχει το δικαίωμα, καθόσον διαθέτει επαρκή διακριτική εξουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της υπηρεσίας, να θεσπίζει προϋπόθεση συνδεόμενη με την ελάχιστη αρχαιότητα σε ορισμένο βαθμό της ομάδας καθηκόντων των βοηθών υπαλλήλων, ούτε στηριζόμενος στο γεγονός ότι ο προϊστάμενός του ανέφερε στις εκθέσεις του βαθμολογίας ότι, με βάση τα προσόντα του, θα έπρεπε να γρήγορα να ασκήσει καθήκοντα υπαλλήλου διοικήσεως, διότι οι αναφορές αυτές δεν μπορούν να συνιστούν συγκεκριμένες και ανεπιφύλακτες διαβεβαιώσεις εκ μέρους του θεσμικού οργάνου, καθόσον ο προϊστάμενος αυτός δεν αποτελεί την αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης.

(βλ. σκέψεις 63, 68, 69, 71, 72 και 76 έως 79)

Παραπομπή:

ΔΕΚ: 16 Οκτωβρίου 1980, 147/79, Hochstrass κατά Δικαστηρίου, Συλλογή τόμος 1980/ΙΙΙ, σ. 191, σκέψη 14