Language of document : ECLI:EU:F:2008:136

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(tredje avdelningen)

den 4 november 2008

Mål F-126/07

Isabelle Van Beers

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Certifieringsförfarande – År 2006 – Beslut att inte inkludera sökandens namn i förteckningen över utvalda tjänstemän – Artikel 45a i tjänsteföreskrifterna”

Saken: Talan, som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, av Isabelle Van Beers om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 29 mars 2007 om avslag på hennes ansökan om deltagande i certifieringsförfarandet år 2006.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Certifieringsförfarande – Första urvalet av kandidater – Kriterier – Institutionernas utrymme för skönsmässig bedömning

(Tjänsteföreskrifterna artikel 45a)

2.      Tjänstemän – Certifieringsförfarande – Första urvalet av kandidater – Kriterier – Allmänna genomförandebestämmelser vilka kräver en viss tjänsteålder i en viss lägsta grad i tjänstegruppen för assistenter

(Tjänsteföreskrifterna artikel 45a, bilaga XIII, artiklarna 1, 4 h och 8.1)

1.      Av lydelsen och uppbyggnaden av artikel 45a i tjänsteföreskrifterna framgår tydligt att två kategorier av kriterier ska tillämpas vid det första urvalet av kandidater för certifiering. Den första kategorin av kriterier gäller kandidaten själv. Det rör sig närmare bestämt om kandidatens årliga rapporter om karriärutveckling och utbildningsnivå. Den andra kategorin gäller tjänstens behov. Det åligger varje institution att precisera dessa kriterier genom att anta allmänna genomförandebestämmelser. En institution har således rätt att först, vid behov, mer ingående redogöra för de kriterier som rör kandidaterna själva och därefter precisera vilken betydelse den tillmäter ”tjänstens behov”, genom att vid behov anta kriterier vilka särskilt syftar till att uppfylla dessa behov, med möjligheten att, inom ramen för utövandet av institutionens utrymme för skönsmässig bedömning, kombinera dem med de kriterier som rör kandidaterna själva.

En institution som antar allmänna genomförandebestämmelser vilka dels kräver en viss tjänsteålder i en viss lägsta grad i tjänstegruppen för assistenter, som har anpassats efter tjänstemannens utbildningsnivå, dels att tre av de fem senaste betygsrapporterna intygar att tjänstemannen är skickad att utöva uppgifterna som tjänsteman, har således inte åsidosatt artikel 45a i tjänsteföreskrifterna. Genom dessa båda villkor har institutionen endast klargjort innehållet i artikel 45a i tjänsteföreskrifterna och i synnerhet vad som avses med ”tjänstens behov”, genom att använda sig av det manöverutrymme som lagstiftaren har lämnat vad avser det sistnämnda uttrycket.

(se punkterna 35­–38, 41 och 43)

2.      Inom ramen för certifieringsförfarandet utgjorde institutionens beslut att inte göra en konkret bedömning av en tjänsteman som tillhörde den tidigare kategorin C, men som hade utfört arbetsuppgifter som ingick i de tidigare kategorierna A eller B, inte ett åsidosättande av likabehandlingsprincipen, principen om god förvaltningssed eller principen om att alla tjänstemän har rätt till en yrkeskarriär. Vad avser likabehandlingsprincipen baserades beslutet att inte beakta denna erfarenhet nämligen på det objektiva kriteriet att tjänstemannen inte tillhörde den tidigare kategorin B. Institutionen kan inte klandras för uppdelningen i kategorier, vilken i sig inte är diskriminerande med beaktande av det ändamål som eftersträvas, även för det fall att den medför vissa tillfälliga olägenheter för en tjänsteman. Vad avser principen om god förvaltningssed har den iakttagits när den berörda institutionen i förväg har uppställt de villkor som tillämpas vid det första urvalet av kandidater och i vederbörlig ordning har tillämpat dessa villkor. När kandidaten inte uppfyller nämnda villkor om en viss tjänsteålder i en viss kategori kan institutionen således inte klandras för att den inte beaktade den erfarenhet som tjänstemannen hade tillägnat sig i den tidigare kategorin C. Av samma skäl har inte heller principen om att alla tjänstemän har rätt till en yrkeskarriär åsidosatts.

Slutligen kan en tjänsteman vars erfarenhet i kategori C inte har beaktats med avseende på deltagandet i certifieringsförfarandet inte göra gällande att principen om berättigade förväntningar har åsidosatts, varken med anledning av att kriterierna i artikel 45a i tjänsteföreskrifterna inte omfattar ett kriterium om formell tjänsteålder i en kategori eller lägsta lönegrad i en tjänstegrupp, eftersom en institution har rätt att med det utrymme för skönsmässig bedömning som den förfogar över, med beaktande av tjänstens behov, uppställa ett villkor om en lägsta tjänsteålder i en viss grad i tjänstegruppen för assistenter, eller med hänvisning till att vederbörandes överordnade i sina betygsrapporter har antytt att tjänstemannen, med beaktande av vederbörandes meriter, snart bör kunna ges arbetsuppgifter på handläggarnivå. Dessa uppgifter kan nämligen inte betraktas som exakta och ovillkorliga löften från institutionens sida då en sådan överordnade inte ansvarar för genomförandet av certifieringsförfarandet.

(se punkterna 63, 68, 69, 71, 72 och 76–79)

Hänvisning till

Domstolen: 16 oktober 1980 i mål 147/79, Hochstrass mot domstolen, REG 1980, s. 3005, punkt 14