Language of document : ECLI:EU:F:2008:149

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ (pierwsza izba)

z dnia 25 listopada 2008 r.

Sprawa F‑145/07

Pierre Bosman

przeciwko

Radzie Unii Europejskiej

Służba publiczna – Były członek personelu kontraktowego – Emerytura – Dodatek na gospodarstwo domowe – Artykuł 109 ust. 3 WZIP

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której P. Bosman żąda stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Rady z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przyznania mu, na podstawie art. 109 ust. 3 Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, dodatku na gospodarstwo domowe w celu obliczenia uprawnień emerytalnych.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżący pokrywa całość kosztów postępowania, czyli swoje własne oraz poniesione przez Radę.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Warunki zatrudnienia innych pracowników – Personel miejscowy – Kategoria równoważna z kategorią personelu kontraktowego – Wyłączenie

2.      Urzędnicy – Warunki zatrudnienia innych pracowników – Równość traktowania – Różnica w obliczaniu uprawnień emerytalnych personelu kontraktowego i personelu miejscowego

(warunki zatrudnienia innych pracowników, art. 109 ust. 3)

3.      Urzędnicy – Emerytury i renty – Emerytura – Obliczanie

(warunki zatrudnienia innych pracowników, art. 109 ust. 3)

1.      Założenie, że status członka personelu miejscowego został po prostu „przeniesiony” do nowej kategorii personelu kontraktowego utworzonej w ramach nowych warunków zatrudnienia innych pracowników, jest pozbawione podstaw; zakładając bowiem nawet, że kategoria personelu kontraktowego miałaby w rezultacie faktycznie zastąpić kategorię personelu miejscowego, tak jak kiedyś ma również zastąpić kategorię personelu pomocniczego, to niemniej jednak prawodawca wspólnotowy, tworząc nową kategorię personelu, nadał temu personelowi również inny status prawny i inne uposażenie niż personelowi miejscowemu, a tym samym były członek personelu miejscowego nie może uważać, że należał do kategorii personelu równoważnej z kategorią personelu kontraktowego.

(zob. pkt 36)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑61/05 Dalmasso przeciwko Komisji, 24 kwietnia 2008 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 78

2.       Prawodawca wspólnotowy może w każdej chwili wprowadzić do przepisów regulaminu pracowniczego zmiany, które uzna za zgodne z interesem służby, a także przyjąć na przyszłość przepisy mniej korzystne dla danych urzędników lub pracowników, pod warunkiem jednak, że osoby, których dotyczyć ma nowa regulacja, będą traktowane w taki sam sposób.

Zastosowanie jasnych i precyzyjnych przepisów art. 109 ust. 3 warunków zatrudnienia innych pracowników powoduje identyczne traktowanie całego personelu kontraktowego, ponieważ przepisy te opierają się, celem korzystania z dodatku na gospodarstwo domowe przy obliczaniu uprawnień emerytalnych, na istotnym warunku sine qua non polegającym na ponadtrzyletnim zatrudnieniu w charakterze członka personelu kontraktowego. Jeśli nawet, w marginalnych przypadkach, przyjęcie regulacji ogólnej i abstrakcyjnej może powodować powstawanie przypadkowych trudności, to i tak nie można stawiać prawodawcy zarzutu posłużenia się kategoryzacją, jeśli nie jest ona dyskryminująca w stosunku do realizowanego celu.

(zob. pkt 41, 44, 46, 47)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 147/79 Hochstrass przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 16 października 1980 r., Rec. s. 3005, pkt 14

Sąd do spraw Służby Publicznej: ww. sprawa Dalmasso przeciwko Komisji, pkt 78

3.      Przyznanie prawa do dodatku na gospodarstwo domowe celem obliczenia wynagrodzenia członka personelu kontraktowego nie może być uznane za precyzyjne, bezwarunkowe i spójne zapewnienie korzystania z tego dodatku dla celów obliczenia uprawnień emerytalnych i w żaden sposób nie przyznaje członkowi personelu kontraktowego prawa nabytego do tego dodatku, ponieważ wynagrodzenie i emerytura wiążą się z innymi sytuacjami administracyjnymi podlegającymi innym unormowaniom.

(zob. pkt 54, 55)