Language of document : ECLI:EU:F:2008:149

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(första avdelningen)

den 25 november 2008

Mål F-145/07

Pierre Bosman

mot

Europeiska unionens råd

”Personalmål – Tidigare kontraktsanställd – Avgångspension – Hushållstillägg – Artikel 109.3 i anställningsvillkoren för övriga anställda”

Saken: Talan som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA genom vilken Pierre Bosman har yrkat ogiltigförklaring av rådets beslut av den 28 februari 2007 att med stöd av artikel 109.3 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna inte ge honom rätt till hushållstillägg vid beräkningen av hans rättigheter avseende avgångspension.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna, såväl sina egna rättegångskostnader som rättegångskostnaderna för rådet.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Anställningsvillkoren för övriga anställda – Lokalt anställda – Kategori som motsvarar kategorin för kontraktsanställda – Omfattas inte

2.      Tjänstemän – Anställningsvillkoren för övriga anställda – Likabehandling – Skillnad i beräkning mellan kontraktsanställdas rättigheter avseende avgångspension och motsvarande rättigheter för lokalt anställda

(Anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 109.3)

3.      Tjänstemän – Pensioner – Avgångspension – Beräkning

(Anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 109.3)

1.      Det saknas grund för antagandet att ställningen som lokalt anställd endast ”överförts” inom ramen för den nya kategori av kontraktsanställda som infördes i samband med de nya anställningsvillkoren för övriga anställda. Även om det antas att kategorin av kontraktsanställda faktiskt är tänkt att på sikt ersätta de kategorier som avser lokalt anställda, på samma sätt som den för övrigt är avsedd att ersätta de kategorier som avser extraanställda, gäller likafullt att gemenskapslagstiftaren vid införandet av en ny kategori av anställda har hänfört dessa till ett annat rättsligt och ekonomiskt system än de lokalt anställda personerna. En tidigare lokalt anställd kan följaktligen inte anse att han tillhörde en kategori av anställda som var likvärdig med den kategori som avser kontraktsanställda.

(se punkt 36)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 24 april 2008, Dalmasso mot kommissionen, F‑61/05, REGP s. I‑A-1-0000 och II‑A-1-0000, punkt 78

2.      Gemenskapslagstiftaren får vid varje tillfälle ändra tjänsteföreskrifterna på det sätt som han anser överensstämmer med tjänstens intresse och för framtiden införa bestämmelser i tjänsteföreskrifterna som är mindre gynnsamma för de tjänstemän eller övriga anställda som berörs. Detta förutsätter emellertid att de personer som särskilt berörs av de nya bestämmelserna behandlas på samma sätt.

Tillämpningen av de klara och tydliga bestämmelserna i artikel 109.3 i den ordning som gäller för övriga anställda leder till en identisk behandling av samtliga kontraktsanställda eftersom dessa bestämmelser vilar på det centrala villkoret – som måste uppfyllas för att hushållstillägg ska beaktas vid beräkningen av pensionsrättigheter avseende avgångspension – att vederbörande ska ha varit anställd i minst tre år som kontraktsanställd. Även om införandet av ett generellt, abstrakt regelverk måste leda till tillfälliga nackdelar i marginalfall kan inte lagstiftaren klandras för att ha gjort en uppdelning i kategorier eftersom denna inte är diskriminerande till sin art i förhållande till det syfte som eftersträvas.

(se punkterna 41, 44, 46 och 47)

Hänvisning till

Domstolen den 16 oktober 1980, Hochstrass mot domstolen, 147/79, REG s. 3005, punkt 14

Personaldomstolen: Dalmasso mot kommissionen, ovan, punkt 78

3.      Medgivande av att hushållstillägg får tas med i beräkningen av ersättningen till en kontraktsanställd kan inte anses som en tydlig, ovillkorlig och samstämmig försäkring när det gäller åtnjutandet av detta tillägg för beräkningen av vederbörandes pensionsrättigheter, och medför inte att den kontraktsanställde förvärvar någon rätt till nämnda tillägg, då lönen och pensionen hänför sig till olika administrativa situationer vilka omfattas av olika regler.

(se punkterna 54 och 55)