Language of document : ECLI:EU:F:2008:147

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 25 november 2008

Mål F-50/07

Valentina Hristova

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Rekrytering – Allmänt uttagningsprov – Villkor för deltagande – Avslag på ansökan om att få delta – Motivering – Examensbevis”

Saken: Talan väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA genom vilken Valentina Hristova har yrkat dels att beslutet av uttagningskommittén i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AST/14/06 att inte ge henne tillträde till nämnda uttagningsprov ska ogiltigförklaras, dels att kommissionen ska förpliktas att utge ersättning för den skada hon har lidit.

Avgörande: Det beslut som fattats av uttagningskommittén i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AST/14/06 att inte ge sökanden tillträde till nämnda uttagningsprov ogiltigförklaras. Talan ogillas i övrigt. Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningskommitté – Beslut att inte ge tillträde till uttagningsproven

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 25 andra stycket)

2.      Tjänstemän – Institutionernas utomobligatoriska skadeståndsansvar – Villkor – Rättsstridighet – Skada – Orsakssamband

1.      Skyldigheten att motivera ett beslut som går någon emot har till syfte dels att ge den berörda parten de upplysningar som är nödvändiga för att denne ska kunna bedöma om beslutet är välgrundat, dels att göra en domstolsprövning möjlig. Vad mer särskilt gäller beslut att inte ge någon tillträde till uttagningsprov, måste uttagningskommittén på ett exakt sätt ange vilka villkor i meddelandet om uttagningsprov som den bedömer att den sökande inte har uppfyllt.

(se punkt 22)

Hänvisning till

Domstolen: 21 juni 1984, Lux mot revisionsrätten, 69/83, REG 1984, s. 2447, punkt 36

Förstainstansrätten: 21 maj 1992, Fascilla mot parlamentet, T‑55/91, REG 1992, s. II‑1757, punkt 32; 25 mars 2004, Petrich mot kommissionen, T‑145/02, REGP 2004, s. I‑A‑101 och s. II‑447, punkt 54; 5 april 2005, Hendrickx mot rådet, T‑376/03, REGP 2005 s. I‑A‑83 och s. II‑379, punkt 68

2.      Gemenskapens utomobligatoriska ansvar förutsätter att flera villkor är uppfyllda, nämligen att det agerande som läggs institutionerna till last är rättsstridigt, att det verkligen föreligger en skada och att det finns ett orsakssamband mellan agerandet och den åberopade skadan.

För att det ska anses föreligga ett orsakssamband måste det i princip bevisas att det finns ett direkt och säkert orsakssamband mellan den berörda gemenskapsinstitutionens vållande och den åberopade skadan.

När det gäller det speciella fallet som rör uttagningsprov krävs det inte för att den nödvändiga graden av säkerhet avseende orsakssambandet ska uppnås att den överträdelse som gemenskapsinstitutionen gjort sig skyldig till har berövat en person en anställning, vilken denna person aldrig kan bevisa att han eller hon hade rätt till, utan det är tillräckligt att den med säkerhet har berövat denna person en seriös möjlighet att kunna anställas vilket får till följd att den berörda personen har lidit ekonomisk skada i form av utebliven inkomst.

(se punkterna 38, 40 och 41)

Hänvisning till

Domstolen: 16 december 1987, Delauche mot kommissionen, 111/86, REG 1987, s. 5345, punkt 30

Förstainstansrätten: 9 februari 1994, Latham mot kommissionen, T‑3/92, REGP 1994, s. I‑A‑23 och s. II‑83, punkt 63; 15 februari 1996, Ryan-Sheridan mot Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor, T‑589/93, REGP 1996, s. I‑A‑27 och s. II‑77, punkt 141; 5 oktober 2004, Sanders m.fl. mot kommissionen, T‑45/01, REG 2004, s. II‑3315, punkterna 149 och 150; 12 september 2007, Combescot mot kommissionen, T‑250/04, REGP 2007, s. I‑A‑2‑0000 och s. II‑A‑2‑0000, punkterna 95 och 96

Personaldomstolen: 22 oktober 2008, Tzirani mot kommissionen, F-46/07, REGP 2008, s. I‑A‑1‑0000 och s. II‑A‑1‑0000, punkt 215