Language of document : ECLI:EU:F:2008:132

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

4 päivänä marraskuuta 2008

Asia F-41/06

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Sosiaaliturva – Tapaturma- ja ammattitautivakuutus – Työkyvyttömyys – Työkyvyttömyydestä johtuva siirto eläkkeelle – Perustelut – Kumoaminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Marcuccio vaatii yhtäältä komission sen päätöksen kumoamista, joka koskee hänen eläkkeelle siirtämistään työkyvyttömyyden vuoksi, sekä useiden kyseiseen päätökseen liittyvien toimenpiteiden kumoamista ja toisaalta komission velvoittamista maksamaan hänelle vahingonkorvausta.

Ratkaisu: Komission 30.5.2005 tekemä päätös, jolla kantaja siirrettiin työkyvyttömyyseläkkeelle, kumotaan. Komissio velvoitetaan maksamaan kantajalle 3 000 euroa. Kanne hylätään muilta osin. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa kantajan oikeudenkäyntikuluista. Kantaja vastaa yhdestä kolmasosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Työkyvyttömyys – Työkyvyttömyyslautakunta – Lausunto – Perusteluvelvollisuuden kohde

(Henkilöstösääntöjen 25 ja 53 artikla sekä 78 artiklan ensimmäinen kohta)

Työkyvyttömyyslautakuntaa koskevien säännösten tarkoitus on antaa lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtäväksi kaikkien lääketieteellisten kysymysten lopullinen arviointi. Laillisuusvalvonta ei ulotu varsinaisiin lääketieteellisiin arviointeihin, joita on pidettävä lopullisina, kun ne on annettu asianmukaisesti. Laillisuusvalvonta voi sitä vastoin kohdistua siihen, onko näiden lautakuntien kokoonpano ja toiminta ollut sääntöjenmukaista, ja siihen, onko niiden antama lausunto ollut sääntöjenmukainen. Tämän näkökohdan osalta yhteisöjen tuomioistuimilla on toimivalta tutkia, onko lausunto perusteltu sillä tavoin, että on mahdollista arvioida seikkoja, joihin siinä olevat päätelmät perustuvat, ja onko lääketieteellisten toteamusten ja niistä johtuvien päätelmien välillä ymmärrettävä yhteys.

Työkyvyttömyyslautakunnan lausunnon, jossa vain todetaan ja samanaikaisesti päätellään, että virkamiestä on kohdannut täydelliseksi katsottu työkyvyttömyys, joka estää häntä hoitamasta tehtäviään, perustelut ovat ilmeisen puutteelliset. Työkyvyttömyyslautakunnan pöytäkirjassa oleva pelkkä maininta siitä, että virkamies kärsii ahdistuneisuudesta ja masennuksesta, ei tarjoa yhteisöjen tuomioistuimille mahdollisuutta saada tietoonsa ja tarkistaa seikkoja, joihin pöytäkirjassa esitetyt toteamukset perustuvat, ja sitä, osoittiko työkyvyttömyyslautakunta, että pöytäkirjaan sisältyvien lääketieteellisten toteamusten ja lautakunnan päätelmien välillä on ymmärrettävä yhteys. Ahdistuneisuus ja masennus voivat nimittäin ilmetä hyvin erilaisin tavoin ja hyvin eriasteisina, eivätkä ne merkitse, että niistä kärsivää henkilöä on välttämättä kohdannut täydellinen ja pysyvä työkyvyttömyys, joka estää häntä hoitamasta mihinkään hänen tehtäväryhmänsä toimeen kuuluvia tehtäviä.

(ks. 64, 65 ja 67 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 277/84, Jänsch v. komissio, 10.12.1987 (Kok. 1987, s. 4923, 15 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑165/89, Plug v. komissio, 27.2.1992 (Kok. 1992, s. II‑367, 75 kohta) ja asia T‑27/98, Nardone v. komissio, 15.12.1999 (Kok. H. 1999, s. I‑A‑267 ja II‑1293, 87 kohta)