Language of document :

Žaloba podaná 14. mája 2010 - Wilk/Komisia

(vec F-32/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Christian Wilk (Trier, Nemecko) (v zastúpení: R. Adam, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí, ktorými sa nariaďuje vrátenie polovice príspevku na usídlenie vyplateného žalobcovi v dôsledku jeho rozvodu, ako aj návrh na náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutia Komisie z 20. augusta 2009 a 8. septembra 2009, ktorými sa nariadilo vrátenie sumy údajného preplatku,

zrušiť rozhodnutie Komisie z 15. februára 2010, ktorým sa potvrdila dôvodnosť tohto vrátenia,

zaviazať Komisiu na náhradu sumy, ktorá jej bola vrátená spolu so zákonnými úrokmi odo dňa vrátenia až do dňa vyrovnania dlhu,

zaviazať Komisiu na náhradu škody za závažné poškodenie dobrého mena a dobrej povesti žalobcu,

subsidiárne vyhradiť žalobcovi právo domáhať sa dodatočnej náhrady škody za utrpenú ujmu,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________