Language of document :

Žaloba podaná 26. novembra 2010 - Labiri/EHSV

(vec F-124/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vassiliki Labiri (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zastavení správneho vyšetrovania začatého na základe sťažnosti žalobkyne vo veci morálneho obťažovania

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2010, ktorým sa konštatuje, že vedúci sekcie, kde žalobkyňa pracuje, sa nedopustil žiadneho previnenia a ktorým sa zastavuje správne vyšetrovanie začaté spoločne Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov na základe sťažnosti vo veci morálneho obťažovania,

zaviazať Európsky hospodársky a sociálny výbor na náhradu trov konania.

____________